HomeKijkjes achter de schermenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 671.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

I
14
i felijk middel om de geloovigen op te winden, maar het eerste-
i doel is onbeperkt en naar willekeur te kunnen heerschen over
kerken en kerkelijke goederen en voorts om mede door dien
hefboom het syrzozlaol oerbmzrl te oerbr·c%·erz, de orvjje rmiversázfeiá K
i te rerlderr. en haar szfurlerzterr in {Ze Kerk ie brerzgerz, 1) om straks K
aow, rlerz {lijk ie jogerz, eerst de morlerrze prerlikemzferr, maar ook
¥ voorts al {Zie mzrlererz {Zie nog eerzig teekerz oem ze§fsmrzcZigáeirZ' K
(lors/en operzbarerz fegerz (Zen zeil oem {Zen grooten mom op de
Pri22s­HerzzZr·iMo{Ze. Dringend verzoek ik u, in het belang
van de eenheid der Kerk, in het belang van diegenen mijner j
l ambtgenooten, die als slachtoffers van Dr. Kuyper straks
allen worden geschorst, ga naar hem toe en beweeg hem.
door uw invloed dat rampzalige reglement in te trekken.
Nog is het niet te laat! Zeg hem ook uit mijn naam ge-
rust dat de Amsterdamsche predikanten zijne tirannie moede
zijn en van zijne plannen kennis dragen, zeg hem ook dat
de lang getergde lankmoedigheid der Kerkelijke besturen (
eindelijk is uitgeput. Want de veranderingen in het beheer i
zijn met het middel om getrouwheid te bevorderen in zake j
de belüdenis. Jloor {Ze ozzfeszfenkweszfie is {Ze opzet en de oer _
bre/cirzg oem áezf Ker#kverbemvZ kei doel !
{ We waren aan den ingang van het park gekomen en
ik mijn vvoord had zooveel indruk gemaakt op den hoogleeraar, j
` dat hij besloot onmiddellijk naar Dr. Kapper te gaan en
j hem dit alles mede te deelen.
jl »_­l -77-1 -*4
‘) Dit laatste zal mij natuurlijk zeer aangenaam zijn, indien het j
geschiedt in den weg van wet en orde: Maar natuurlijk zal het
'i voortdurend u helden van de Heraut,de synode niet gunstig stemmen.
Als de heeren van de Vrije Universiteit zulk een groote gunst van L
haar begeeren, laten ze die dan beleefd vragen.