HomeKijkjes achter de schermenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 689.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

B l
Y
E is
j nwenschen nog dat de uitspraak anders ware geweest.
,,Maar toen Dr. Kuyper ging spreken van verzet tegen
j ,,,een wettige uitspraak der hoogste kerkelijke rechtbank, toen
+ ,,hij revolutie begon te prediken, Zoen hebben ze geweigerd dien
Q ,,weg te betreden, {èn die zccigeowg was álmrecáá en ázmplicá./.
i ,,Maar ik kom terug op het beheer: terwijl de attesten-
,,kwestie hangende was, kwamen de voorgestelde wetswijzi-
,,,gingen in bij den algemeenen Kerkeraad in zake het recht
,,en de roeping der kerkelijke commissie: ik behoef u, professor,
,,b. v. dat beruchte m·áM·eZ 41 niet in herinnering te brengen.
j ,,En nu geef ik u den dringenden raad, indien het u ernst is de
,,Hervormde Kerk te redden en jden vrede te bewaren, staak
l _,,dan nwe verdere correspondentie over de aannemingskwestie
I ,,en ga onmiddellijk naar Dr. Kuyper en raad hem aan,
” ,,,zonder verwijl maatregelen te nemen, dat nog vóór 1 Januari
l ,,die onwettige bepalingen in zake het beheer worden inge-
W _,,trokken, want de gevolgen zullen anders noodlottig zijn.”
,,Maar, lieve broeder, ,,zoo sprak de heer Hoedemaker,”
l kunt deze twee zaken niet scheiden en om op geestelijk
j terrein te kunnen werken voor de eere onzes Gods, moet
g men ook op stoffelijk gebied ....... ”
Hier sprong mijn eerbied voor ’s professor’s meerdere
3 hooglieid uit den band en ik antwoorddel:
,,H0ed0maáe1·! het is naar onze innigste overtuiging een
j leugen, nu de zaak van achteren recht bezien, dat de
l veranderingen in het beheer zijn voorgesteld om de zuiver-
heid der leer te kunnen handhaven. Neen, de attestenkwestie,
j door u zelf in uwe brochure niet hoog getaxeerd, zooals
l ge toestemt dat ze weinig beteekent tegenover de kemelen,
A die vroeger doorgezwolgen zijn, ze is aangevat als voortref-
á
l