HomeKijkjes achter de schermenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 701.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

12
K ,,gen betreft over ons ,,retireren” in de zaak der attesten merk j
j ,,ik u op, wat mij zelven aangaat, dat het reeds meer dan twee
, ,,en een half jaar is geleden dat ik me openlijk tegen Dr.
j ,,Kuyper heb verklaard bij gelegenheid der door ge-
,,houden bevestigingsrede bij de komst van coll. van rler
· ,,Dnssen. Even sterk als ik vroeger met Dr. Kuyper heb ge- *
E ,,dweept toen ik hem slechts uit de verte kende, even j
Ukrachtig heb ik me later tegen hem verklaard, toen het .
K ,,me duidelijk werd dat hij de rol wilde gaan spelen van
. ,,een protestantsche paus, en toen zijn kennelijk doel bleek
,,te zijn de predikanten te vernederen tot slaven en vasallen l
,,der ouderlingen onder den schoonklinkenden schijn van vjvcr
j ,,v002· de sozwereiniteiá mn Koning Jczns/I. En wijl dit mijn
,,overtuiging was, heb ik daarvoor opgeofferd de gunst van l
II den grooten hoop en heb me voorts daarvoor menig financieel j
,,nadeel getroost, want tot straf voor mijne stoutigheid werd j
,,ik met geen enkele taak belast of in geen enkele commissie l
Ubenoemd door den kerkeraad, waaraan eenig honorarium j
,,verbonden was. Zelfs te prediken voor de krankzinnigen werd j
,,mij door de ouderlingen niet vergund, toen ze merkten dat
,,ik die taak wel wilde waarnemen.
,,En ook wat mijne collega’s betreft, weet ge zeer wel
,,dat Dr. Kuyper zich schuldig maakt aan ,,boerenbedrog” j
tp ,,als verklaart dat van standpunt zijn veranderd uit-
,,vrees voor de gevolgen. Ze zijn met Dr Kuyper medegegaan
t ,,zoolang zijn verzet bleef binnen de grenzen der wet, ze
,,zijn mede in cassatie gegaan, toen Dr. Kuyper, dezen ge- ë
Ubaanden weg afloopende, rZam·rn«2rZe tevens {Ze rsjynorlale myn-
,,nisaáie erlcenrle, (want het beroep op Gods Woord bij het
,,vragen dezer cassatie doet aan dit feit niets af) en ze j
l
- .. wrrr . nu e