HomeKijkjes achter de schermenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 698.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

l
l
I 11
dat het beginsel eenmaal, hoe gebrekkig dan ook aan de
orde gesteld, in den Kerkeraad nu eens voor goed moet wor-
den uitgemaakt, of belgelers en bestr@`rZers van den Christus
in de Kerk gelijke rechten mogen hebben: gij weet zeer wel,
­dat als we dit laatste bolwerk prijsgeven, de leervrijheid
in de Kerk officieel wordt erkend en de laatste zweem van
l haar belijdend karakter verdwijnt/’ Deze rede werd door-
V vlochten met enkele trouwens zeer beleefde opmerkingen over
· ­de raadselachtige houding z. i., door mij en de meeste mijner
ambtgenooten de laatste weken aangenomen in deze zaak.
Ik heb altijd mij zelven geoefend in het volbrengen van
j V-den schuldigen plicht, in een hoogleeraar een wezen van
hoogere orde te zien dan ik zelf ben, ook zelfs waar het
een exemplaar geldt dat niet door den Staat is geijkt. Ik
I zweeg dan ook zoolang de stroom der professorale geleerd!
`heid vloeide, maar toen verstoutte ik mij te zeggen:
,,Professor, ik kom tot 11, niet om mij zelven maar in het
4 ,,belang van w en van moe vrienden, in het belang der Kerk,
I ,,,die ik geloof dat zepersoo;zZ@l· althans, nog dierbaar is: ik kom
,,tot ll om u te waarschuwen, dat als ge niet spoedig een
Uafdoend middel aanwendt, het grootste deel van den Kerke-
_,,1‘aad zal worden geschorst, maar om een geheel emlere rede
,,dan door ll in uwe brochure wordt genoemd. Laat dat aan
v ,,de Heraut over, om het volk wijs te maken dat de Amster-
* ,,damsche Kerkeraad eerlang zal worden geschorst om zijuê
.,,getrouwheid aan den Y/Voorde Gods; gij weet beter, gij kunt
,, althans beter weten dat het hier eenvoudig een zizebbelzf/es/u4oestiz·
A wis, en anders zeg ik het u duidelijkjen onomwonden dat de
ybelijdeniskwestie door de revolutionaire wetsveranderingen in
6 ,,,het beheer, geheel terzüde is geschoven. Wat uwe opmerkin-