HomeKijkjes achter de schermenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 692.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

J
10
Maar nu werd ik over die bedenkingen heengebracht, f
niet slechts door den straks genoemden invloed, maar vooral
vvijl ik zoo mocht gelooven dat de hooggeleerde heer er áoenter l
G . tijd door een ander was voorgespannen en buitendien-­het
j tegenwoordig oogenblik was zóó critiek, dat alle persoonlijke
overwegingen moesten worden terzijde gesteld ......
l Dicht bij zijne woning gekomen, zag ik eensklaps den F
hoogleeraar de deur uitgaan. Het scheen mij een goed voor- .
teeken toe, dat hij het ookbinnen te benauwd kreeg en de
enge studeercel ging verwisselen met de vrije natuur. Nog
eenige oogenblikken en ik stond tegenover den priester van
j Minerva, tegen wiens wetenschappelijk geweten het niet ge-
streden had te verklaren, dat de tempelreiniging tweemaal
j§ had plaats gehad, ja wat meer is, die de burgers en buitenlui .
had doen verstaan dat de eere Gods de erkenning van dit ‘
feit gebiedend vorderde. Maar gelukkig het meerdere deed
het mindere op den achtergrond treden, en dit theologisch
goknooi geheel en al vergetende, groette ik den hoogleeraar ,
hartelijk. Het scheen wel dat de verrukking der ziel weder- G
keerig was. Ik deelde hem mede dat ik zijne brochure had
gelezen, dat ik hetgeen ik er in begreep zeer schoon vond,
‘ en dat ik geloofde dat de rest die ik niet begreep, nog veel
j schooner zijn zou: maar, voegde ik er bij, op zijne vraag
of ik bereid was mede te werken tot een vreedzame oplos- ,
j ` sing der kwestie, uwe brochure komt te laat. Ge rukt met l
1 de brandspuit aan, terwijl het vuur bijna heeft uitgewoed,
Z e11 een veel heviger uitslaande brand achter u, merkt ge
i A zoodoende niet op. ‘ .
,,Collega! ik begrijp u niet,” zoo luidde het antwoord, ,,gij
weet toch zeer goed dat het hier gaat om de eere Gods, d