HomeKijkjes achter de schermenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 657.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

i
T
9 ,
de rust, van het door de zon beschenen winterlandschap
` mij aan, te midden der stilte door een enkelen vogel niet
verbroken maar als nog meer hoorbaar gemaakt en op dit
ç uur nog door geen gewoel van menschen, bedorven! Ik heb
aan dit schoone park ook steeds mijne beste gedachten en
indrukken te danken: deze schoone tempel van ongekorven
hout is mijn beste studeerkamer en omgekeerd, de c0>zs2`s·z‘0ria­
hmzer der Nieuwe Kerk, van ouds dat broeinest van kerke-
lijke twist, die folterkamer der meeste Amsterdamsche pre-
dikanten, dat schavot van alle geestelijk leven, van broeder-
liefde en vrede, verlaat ik bijna altijd slechter dan ik haar
binnentreed. Ik schrijf het toe aan den verzachtenden in-
vloed, die de natuur bijna altoos uitoefent op het gemoed,
dat ik besloot ,,den professor uit het Willemspark eens te
gaan spreken. Zou het soms nog kunnen zijn, dat hij als
bemiddelaar de breuk zou kunnen voorkomen, die daar_dreigde
te ontstaan tusschen de meerderheid der predikanten ter
‘ eener en de meerderheid der ouderlingen ter andere zijde?
Om de waarheid te zeggen was bij de lezing zijner brochure
den vorigen avond de gedachte reeds bij mij opgekomen
zijne tusschenkomst in dezen in te roepen. Maar twee
redenen hadden genoopt dit voornemen weer te laten
varen.
De meest afdoende oorzaak van aarzeling was voor mij
geweest de ongemotiveerde en onbillijke polemiek des hoog-
« leeraars in zake het door mij gevoerde debat met de-
socialisten: toen hij zich het recht had aangematigd mij te
critiseren, zonder het zelf beter te doen en zonder den moed
te hebben zijn professorale geleerdheid als dam op te werpen
· tegen ,,dien bruischenden spriugvloed van het kwade!