HomeKijkjes achter de schermenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 687.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

­
« 8 I
voor te bereiden tot de taak van den volgenden dag! Was
het wonder dat ik telkens dacht aan het verderfelijk drijven. `
H van enkelen, wie ieder middel goed genoeg was ter bereiking;
j van hun doel en die, gesteund door een onnadenkende menigte, §
op het punt waren de rust, de vrede, de éénheid der Kerk
op te offeren aan een hersenschimmige illusie? Maar even-
. zeer, was het wonder dat ik eindeloos peinsde op een middel,.
j om kon het zijn op vreedzame wijze, de Hervormde Kerk.
j nog te redden uit de hand harer belagers?
i Ik was niet gestemd tot stil nadenken. Het werd mij op·
ä mijn kamer te benauwd en ik besloot, om mijn gedachten.
F een andere richting te geven, een groote wandeling te gaan
i doen. Niet ver van mijne woning ontmoet ik een eenvoudig
'¢ grijsaard dien ik als een vriend van de waarheid kende, en.
i' mij aansprekende is zgn eerste woord tot mijn schrik ook
» alweer over de kerkelijke kwestie. ‘Maar tot mijn verbazing `
Z hoor ik uit zijnen mond voor het eerst sinds weken een be-
3 moedigend woord. ,,Dominé, zoo zegt hij, ik denk dat het `
Q ,,nu nog wel los zal loopen met de kerkelijke moeielijk­
Uheden: ze hebben er, zooals ik hoor, ,,den perfester” uit het
_. ,,VVillemspark bijgehaald en dat is een wijze slimme man: die-
j ,, gaat bedaarder te werk als die andere, die denkt dat hij alles-
,,alleen weet. Hij moet het heele vaderland te hulp geroepen.
,,hebben, zooals ik hoor.”
I ` Ik antwoordde deu optimistischen grijze, dat ik ook van.
de plannen van professor Hoedemaker had gehoord, dat ik ~
er het beste van hoopte, maar er weinig verwachting van
had. lk nam afscheid van hem en sloeg den weg naar het
H vriendelijke Vondelpark in. Hoe heerlijk schoon was het
weder, dien kalmen Decembermorgen! Hoe weldadig deed ·