HomeEen woord van drie Nederlandsche bisschoppen aan hun volkPagina 8

JPEG (Deze pagina), 515.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.08 MB

PDF (Volledig document), 8.21 MB

4 .
van Utrecht, de Bisschop van Haarlem en de Bis-
schop van Deventer. Dat zij Nederlandsche
Bisschoppen zijn, zal wel evenmin, als hun be- g
staan zelf, door iemand geloochend kunnen wor-
den. De ultramontaansche bladen herinneren hunne
lezers te vaak hieraan, ja, de Paus. zelf sprak voor
weinige dagen nog te luide over hen, hoewel dan
onder den naam van Jansenisten 1), dan dat iemand
zou kunnen meenen, dat zij niet bestaan. E
Het ware derhalve meer overeenkomstig de waar-
heid geweest, indien de dagbladen gemeld hadden,
dat er een adres van eenige Nederlandsche Bis­`
schoppen aan den Koning ter gunste van de vrijheid
en onafhankelijkheid van den Paus was ingezonden. _ `
Het geldt hier eene voor ons, ondergeteekenden, E
en ook voor geheel ons vaderland en de Christe-
lijke Kerk hoogst gewigtige zaak. Wij zouden zulk
een adres nooit hebben ingediend. Wij zouden
nooit hebben willen medewerken tot eene hande- u
1) Pius IX handelde hier in strijd met Paus Innocentius XII, die ,
in zijne Breve aan de Bisschoppen van België, dd. 6 Febr. 1694,
dezen ,,hatelijken secte-naam" nadrukkelijk verboden heeft.