HomeEen woord van drie Nederlandsche bisschoppen aan hun volkPagina 7

JPEG (Deze pagina), 451.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.02 MB

PDF (Volledig document), 8.21 MB

‘ï‘~’lê*ï.·z~,l.. t.
VQ
z
· Landgerzootenf
De dagbladen hebben in den jongst verloopen
j tijd bij herhaling melding gemaakt van een >>adres
der Nederlandsche Bisschoppen aan Z. M. den Ko-
ning ter gunste van de vrijheid en onafhankelük­
heid van den Paus."
Hierdoor hebt gij in den waan kunnen komen,
j dat een zoodanig adres is uitgegaan niet van slechts
eenige, maar van al de Nederlandsche Bisschoppen.
. Onbetvvistbaar is het evenwel, dat er Nederland-
sche Bisschoppen zijn, van wie het genoemd adres
niet is uitgegaan, ja, die het grootelijks afkeuren.
Het zijn de Bisschoppen der Oud­Bissehoppelijke
Klerezy, of, gelijk men hen thans ook veelal noemt, `
de Bisschoppen der 0ud­Katholieken in Nederland.
Het zijn de oude titularissen, de Aartsbisschop