HomeEen woord van drie Nederlandsche bisschoppen aan hun volkPagina 14

JPEG (Deze pagina), 473.84 KB

TIFF (Deze pagina), 5.02 MB

PDF (Volledig document), 8.21 MB

*10
hetzelfde regt, hetgeen van den Schepper geschre-
« ven staat: »En God zag al wat Hü gemaakt had, á
en het was zeer goed." 1) i
l Maar eene wereldlijke magt heeft Christus aan
Zijne Kerk niet gegeven; die is haar dus niet noodig. ig
Ja, Hij heeft haar die ontzegd. »De koningen H?
der volkeren," zeide Hij tot zijne Apostelen, ,
>>heerschen over hen, en die magt over hen heb-
ben worden genadigen genoemd. Doch het zal
onder u zoo niet gaan." 2) In dezen geest
schrijft dan ook de groote Apostel Paulus: »Nie­
mand, die in den krijg van God dient, bemoeit
zich met tijdelijke zaken; opdat hij moge `
behagen Dengenen, in wiens dienst hij zich be-
geven heeft." 3) En wat zegt de met reden zoo 1
hoog vereerde heilige Bernardus van Clairvaux?
Toen in M45 zün kweekeling Eugenius III Paus
was geworden, schreef hij hem de gulden woor-
den: 4) >>Waag het toch niet, óf als Heerscher ·
1) een. 1. 21. .
2) Luk. XXlI;25, 26. ‘
3) 2 Tim. 11.4.
4) De consademt. L. Ilzc. 6.