HomeEen woord van drie Nederlandsche bisschoppen aan hun volkPagina 13

JPEG (Deze pagina), 508.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.11 MB

PDF (Volledig document), 8.21 MB

9
tot eene slavin der kerkregering worden vernederd?
Mag niet slechts de Paus, maar elke bisschop en
P elke priester de tijdelijke magt overheerschen en
l - doen bukken voor het geestelijke gezag, waar-
mede hij bekleed is? Mag de door God gestelde
orde, waardoor wij zoowel burgers van den Staat,
als leden van de Kerk zijn, worden vertreden ?_
_ Op dien weg heeft Christus ons niet geleid,
»alzoo hebben wij Hem niet geleerd." Hü is een
_ p rijk op ‘ aarde komen stichten, hetwelk Hij ver-
klaarde niet te zijn van deze wereld, een
rijk der waarheid, die den mensch vrü, dat is,
vrü van zonde en hierdoor gelukkig maakt, een
rijk, dat met deze wereld niet voorbügaat, maar
eeuwig duren zal. En voor de bewaring, uit-
breiding en volmaking van dit rijk is eene geeste-
lijke magt noodig, eene wereldlijke niet slechts
_ onnoodig, maar schadelijk.
Onze Heer Jezus Christus heeft zijne Kerk toe-
gerust met alles, wat zij ter bereiking van het
door __haren goddelijken Stichter beoogde doel, be-
hoeft. Zijn werk is volmaakt. Van den Her-
schepper des menschelijken geslachts geldt met