HomeEen woord van drie Nederlandsche bisschoppen aan hun volkPagina 12

JPEG (Deze pagina), 501.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.11 MB

PDF (Volledig document), 8.21 MB

8 .
p aller dienaar geworden? Heeft Hij gewild, dat
zijne Apostelen tronen der aarde zouden beklim-
p men`? Heeft Hij ooit gezegd, dat het Petrus on- Q
waardig was, aan eenig wereldlük gezag onder- y `
worpen te zün? Heeft Hij niet. aan Petrus en allen
bevolen: »Geeft den Keizer, wat den Keizer toe-
komt ?" Zelf is Hij voorgegaan met den Keizer
schatting te geven, en Petrus heeft Hij bevolen ­
I hetzelfde te doen 1).
Maar, zegt menuverder, de geestelijke magt is . .
‘ verheven boven alle wereldlijk gezag. De magt,
waarmede de Paus is bekleed, overtreft die van
de koningen der aarde. Is dit in waarheid zóó? _
Wat den oorsprong aangaat van alle wereldlijke áp
zoowel als geestelijke magt, is de eene niet boven · ,
de andere verheven; beide zijn evenzeer uit God.
. Wat evenwel den aard betreft, staat de geestelijke
boven de wereldlijke magt, gelijk alles, wat gees- .
telijk is, tot eene hoogere orde behoort dan de
dingen dezer wereld, die met deze wereld voor-
bijgaan. Doch mag daarom eene landsregering
1) Mimi. xvuz 24-26. _