HomeEen woord van drie Nederlandsche bisschoppen aan hun volkPagina 11

JPEG (Deze pagina), 512.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.09 MB

PDF (Volledig document), 8.21 MB

7
De gansche wereld weet, dat de Paus geheel vrij
. is. Men zou, om het te weêrspreken, op den vol-
4 len middag het zonnelicht moeten loochenen.
A Maar men komt er voor uit: deze vrijheid en
. onafhankelijkheid is nog niet genoeg voor den Paus.
Door adressen, gelijk dat van eenige Nederland-
sche Bisschoppen, tracht men voor hem nog meer
te verwerven. De Paus moet in de rij der wereld-
lijke vorsten eene plaats hebben. Hij moet een rijk '
` bezitten, dat van deze wereld is. Nog meer. `
` Men blijft zijne vrijheid en onafhankelijkheid be-
perkt noemen, zoolang hij niet is: de koning der
koningen, die, gelijk Gregorius VII en Innocen-
tius III, aan de vorsten der aarde de wet voor-
ii schrijft en vrijmagtig hen aanstelt of uitdelgt uit
` de rij der vorsten. De Paus moet kunnen zeggen:
door mü regeren de koningen. Cf is hij
niet de plaatsbekleeder van Christus, den Koning
j der Koningen?
Gij ziet, welk een schromelijke verwarring van
u denkbeelden hier heerscht.
Of is Christus op aarde gekomen, om zich als
een wereldlijk vorst te doen gelden? Is Hij niet