HomeEen woord van drie Nederlandsche bisschoppen aan hun volkPagina 10

JPEG (Deze pagina), 512.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.09 MB

PDF (Volledig document), 8.21 MB

6
verwijdering alle burgers en alle christenen moeten
goedkeuren.
Het is immers duidelijk, dat de Paus, al is hij 4
' geen wereldlijk vorst, die onbeperkte vrijheid en A
l onafhankelükheid bezit, welke hij tot uitoefening .
i van zün geestelük ambt behoeft. Schier elke dag
levert hiervan overvloedige bewijzen. Wanneer hij
l spreekt, klinkt zijn woord vrü en onbelemmerd de
wereld dóór, en wordt het vernomen tot in de verst
verwijderde oorden. Vaardigt hij een bevel uit, _
het vindt zün weg overal heen. Vrij en zonder i
dat hij iemand behoeft te ontzien, vergadert hij
om zich, die hij wil. Ongehinderd komen tot hem,
uit alle landen der, aarde , allen die hem wenschen xy
te naderen. Geen woord of liefdeblijk, geen wensch j
. of bede, van waar ook tot hem uitgegaan, geene `
aanzienlijke geschenken in goud en kostbaarheden,
4 welke niet ongerept voor zijne voeten worden neer-
u gelegd.
Wie wijst ons onder de opvolgers van Petrus in
de eerste eeuwen iemand aan, die eene vrijheid u
en onafhankelijkheid heeft bezeten, gelük aan die,
waarin Pius IX zich verheugt?