HomeTer nagedachtenis van Otto Gerhard HeldringPagina 18

JPEG (Deze pagina), 778.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 13.25 MB

· i . l
ii

l 3

14
ë
werken van dezen voortreffelgken, te voortrelfelgker l
omdat hg zich zgner voortreffelgkheid in het minst è`
niet bewust was, en met den ongemaaktsten eenvoud g,
aan God de eere liet. Hoe krggt wat zgn voor-
beeld, wat zgn mond ons geleerd heeft, voor ons j
hart dubbele, driedubbele kracht door zgn dood!
Zou het alzoo menig onzer niet nog wel md kmmcn ï
zgn, dat hg wegging? Zou, door de smart over zijn ,
, gemis, de nawerking van zgn geest en woord, voor
dezen of genen (voor vele misschien) niet nog vrucht-
baarder kunnen worden dan zgne tegenwoordigheid? _,.
Verpleegden van Steenbeek e11 Bethel! Kinderen van
l Talitha! zgn er onder u stugge harten, weerbar-
stige gemoederen, die den goeden Ds. Heldring,
dien zg toch niet anders konden dan liefhebben, vóór '
zgn verscheiden de vreugde niet gegund hebben, I
dat hg i11 hen wat beters mocht zien opkomen en g
doorwerken, dat tot het allerbeste leiden kon, -
o zoo zg nu met tranen moeten erkennen dat het `
` daarvoor te laat is, zon deze gedachte het stugge, het .
weerbarstige hart nu niet kunnen doen bezwgken? ,
Zoodat bg de trane11 der s1nart over het gemis ,
van den godsgezant ook die der droefheid naar
God begonnen te vloeien; dor droefheid naar God , die
con. onberouwolgkc bckeering tot zaligheid wor/ct? ­- *
Dan is er hoop op een zalig wederzien voor den
troon van den Heiland. l
En gg zgne Medearbeiders, zgne Medearbeidsters Y
tot hiertoe in het werk des geloofs en der liefde, _
waarvoor hg u gewonnen heeft, waarin hg u is ‘
- voorgegaan en gesterkt heeft tot den einde toe! rgst
er niet een stem uit zgn graf, die met nieuwen, ä
r g