HomeTer nagedachtenis van Otto Gerhard HeldringPagina 17

JPEG (Deze pagina), 754.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 13.25 MB

. ­ · Y - ’ ­
13
verrüzen, de toevlucht en de redding zullen blüven
van de gevallenen, de vervvaarloosden, de verlatenen,
`_ ook in volgende geslachten; zoolang de Kweekschool
voor Onderzvgzeressen in Chrislelghen zin en geest van
geslacht tot geslacht een bron van zegen blijven
zal voor zoo menige school en zoo menig huisgezin;
zoo lang het Nederlandsche volk zich op ,zijne ver-
ïä k wikkelij ke, op Heldrings wenk geborene Z endingsfees-
len zal vereenigen; zoolang Heldrings inzichten en
wijze van doen, gelijk nu, in zoo menig reddings-
gesticht in Dnitschlond, in eere gehouden en in toe-
passing zullen worden gebracht.
Toch komt telkens e11 telkens de vraag weder
Li met een zucht bij ons op: ,,Maar wat zal intusscl1en
ons gemis vergoeden? wie de plaats innemen, die
Heldring onder ons ledig gelaten heeft ?" Schept
moed, Geliefden! Waperit u als ik met de over-
tuiging, dat die raad Gods, welken onze Heldring
in zijnen tijd gediend heeft, in den nood allertijden
voorziet, en o11s geen weezen laten zal. Heb ik het
u verleden maandag niet, als het eerste woord dat
gehoord moest worden, toegeroepen over zgn lijkhaar :
Jezus Christus is gisleren en heden dezelfde en in der
eeuwigheid? -- De Heer zal voorzien; dat was, bij de
gedachte aan een opvolger, het laatste woord in
_ den laatsten brief, dien ik van hem ontving, de
vastheid van wiens geloof, i11 de meer dan dertig
Q jaar, waarin ik trotsch geweest ben hem mijn
vriend te mogen noemen, mij zoo menigmaal be-
schaamd heeft. '
Ach hoe vele bescliamingen vernieuwen zich voor
ons. gemoed, bij de herinnering aan het leven en
i