HomeTer nagedachtenis van Otto Gerhard HeldringPagina 15

JPEG (Deze pagina), 733.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 13.25 MB

E
j 11 r
l .
j heid aan eene inwendige stem, stem des gewe-
` tens, stem van God! Dies bleef hij ook volhar-
gj den. Dies kon hg ook tot den einde toe, bij al
j wat zijn veelzijdige werkzaamheid aan zorg en
strijd medebracht, de rustige man blüven, dien
já wjj hem gekend hebben; de man zonder drukte,
,l die zichzelven nooit voorbijliep, bn wien alles van
j zelf scheen te gaan, die al wat hij had, bij de
hand had.
{ En nu moeten wij hem missen! Kunnen wij het?
J. Met onderwerping? Niet zonder troost, bjj ons
"T verlies? Niet zonder moed, bij o11s gemis? _
Onderwerping betaamt ons. Diezelfde rand, dien
E hvj in zvïnen tyd gediend /zee/L, heeft hem op
f Gods tijd van ons weggenomen! Op Gods tijd,
dat is op de11 besten tijd! Daarvan kunnen wij;
door het geloof in zijne liefderijke wijsheid, zijne
rr heilige liefde, volkomen zeker zün! En Heldrings
tijd is niet kort geweest. Hij is niet afgesneden
‘ in de helft zijner dagen. Hij is ouder geworden
dan velen, dan de meesten. Twee en zeventig ja-
W ren zijn hem toegemeten geweest. Een halve eeuw
heeft hg in den wijngaard des Heeren gearbeid;
en hij is bewaard geworden voor (hetgeen hg niet
zou hebben kunnen verdragen) zijne werkzaamheid,
· voor (hetgeen wg niet zouden hebben kunnen aan-
zien) zichzelven te overleven. Kort en maar wei-
ïs nig heeft hij geleden, nadat zich dc kwaal geopen-
· baard had, die hem op 11og zoo veel lijdens en op
het vrij gebruik zijner vermogens zoude hebben
kunnen te staan komen. Van zijne kinderen is
_