HomeTer nagedachtenis van Otto Gerhard HeldringPagina 14

JPEG (Deze pagina), 747.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.35 MB

PDF (Volledig document), 13.25 MB

! A 3
, a 10 j
t barmhartigheid naar het woord en den geest van
het Evangelie. _ _
j Waar een volksnood trof, waar een volksbelang _
j E besproken werd, waar een volkszonde met toe-
Q nemende kracht om zich begon te grijpen, waar in
een of ander opzicht een goede beweging in gang gi
kwam, daar was Heldring op het mat, en niet ,j
maar om zich te vertoonen, maar om te doen wat j
r gedaan kon worden, en getrouw te volharden tot
j den einde toe,
In dit alles heeft hij don raad Gods ge-
j diend, en willen dienen. Met een hart voor het J,
t schoone en goede ook op letterkundig gebied, en i JT
met geen geringe mate van oorspronkelijk vernuft
begaafd, is zijn eerst optreden, niet zonder toe_jui­ E
ching, als humoristisch schrijver geweest; en_ zijn i
groote belangstelling in den vaderlandsohcn grond
scheen voor een tijd van hem een man te maken,
die aan de kennis züner geschiedenis en oudheden iv
op den duur gewichtige diensten zou kunnen be-
wijzen; niet weinig boeiden hem de studie en de ‘
belangen van den landbouw; maar, hoewel altijd
· een vriend van wetenschap en letteren blijvende en W
er 11ooit toe gekomen, om op iets, dat tot verede-
ling van den geest kan medewerken, met minach-
ting te kunnen nederzien - zooras hij de roeping,
die hü sedert gevolgd is, als de zijne erkende,
_ wijdde hij zich met al zijne krachten en gaven,
ja met geheel zijn wezen daaraan toe; en dat niet
i11 de vervoeringen van een geestdrift, die zich "·
zelve tegelijkertijd behaagt en bedriegt, maar
1net de veerkracht en de kalmte der gehoorzaam-
(