HomeTer nagedachtenis van Otto Gerhard HeldringPagina 13

JPEG (Deze pagina), 726.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 13.25 MB

Q ,
e
9
E zijn wijze keuze aan haar hoofd geplaatst had, de
J l bezielende raadsman, de onmisbare steun.
U', Maar wie al niet heeft zijn steun, zgn raad, zijn
E voorlichting en bezieling gezocht, en wat heeft hij
al niet gedaan en bewerkt buiten den kring van
i zijne gemeente, dit ,,midden zijns volks", deze ge-
· stichten?
Aan zijne deur werd door niemand te vergeefs
geklopt.
Honderden uit alle kringen der maatschappij heeft
hij ten dierste aan zich verplicht; is hij tot troost,
{ tot hulp, tot raad, tot redding, tot een zegen voor
X de eeuwigheid geweest. v
Hij heeft, naar den mad Gods, aan het Vaderland "
, degelijke mannen, aan de Heidenwereld krachtige
° zendboden, aan de Kerk geachte leeraars gegeven,
of wedergegeven, die zij zonder hem nimmer zouden
gehad hebben, die op het punt waren voor dezen
ll en voor zichzelven verloren te gaan.
Zijn tqd was een woelige tijd; een tyd van hefï
tigen strijd; van sterke tegenstellingen van goed en
kwaad op maatschappelijk, op zedelijk, opgods-
dienstig en kerkelijk gebied.
Welk kwaad was er, dat hij niet met mond
en pen heeft pogen tegen te gaan; welk goed,
dat hij niet heeft bevorderd met woord en daad?
Hij de openlüke bekamper van dronkenschap en
ontucht; van ongeloof en bijgeloof; van lauwe
` onverschilligheid, dweepzieke vroomheid, steile
leerstelligheid; hp de moedige voorstander van het
christelgk onderwijs, het recht der gemeente, de
uitbreiding van het godsrijk, en de werken der