HomeTer nagedachtenis van Otto Gerhard HeldringPagina 12

JPEG (Deze pagina), 750.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 13.25 MB

V ‘ (
· I
rz , ,
e
i _ 8
van daad, koen in het banen van wegen, gelukkig {
in het vinden van middelen. Dien practischen zin ’ i
in het beramen , die tactvolle behendigheid in het
uitvoeren. Dien door geen zwarigheden afteschrikken
gelootsmoed, die hem ,,bergen deed verzetten" en
j, ,,den moerbeziënboom in de zee planten"; die
ingewanden der barmhartigheid, door de ont- ·
l teriningen Gods ontstoken, en waarvan de gloed
i door geen smartelijke, door geen herhaalde teleur-
stellingen kon worden verdoofd. Die godvrucht
jj;. des harten, tot geen schijnvertooning in staat,
maar zichzelf gelijk in lief en leed, en van geheel
dat rijk en werkzaam leven de zich nooit verloo- {
chenende ziel en kracht!
Wie zal van dat werkzaam leven de veelvuldige j
jj werkzaamheid opnoemen en naar waarde voorstellen? '
Wie volledig zeggen wat Heldring, zqnen
jj tijd den raad Gods cliemmde, voor zijnen tijd en
voor zijn volk, voor God en den naaste heeft willen W
jl zijn en geweest is.
jj Veertig jaar is hij de getrouwe herder en geliefde
leeraar van de gemeente te Heinmen geweest; maar
j” con halve eeuw heeft hij in deze Betuwe het Evan- .
gelie verkondigd, met een eenvoudigheid, een
kracht, en een waarheid die voor ontelbaren in en
buiten dezen kring tot zegen is geweest.
l' Voor clor/ig jaren stichtte hij Steenbeek, later
ggi Talitha Kumi, Bethel, de Norinaalschool, en van
i het oogenblik der stichting tot zijnen laatsten snik, _
E droeg hij deze stichtingen op zijn hart, waakte hij
, over haar, was hij van hare bevolkingen de diep ‘
j geëerbiedigde vaderlüke vriend, en voor hen, die
in zo `