HomeTer nagedachtenis van Otto Gerhard HeldringPagina 11

JPEG (Deze pagina), 759.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 13.25 MB

l _ .
`
l 7 _
s aan den voet van deze11 Vluehtheuvel, aan de zijde
zijner dierbare huisvrouw, die wij óók zoo goed
‘ gekend en zoo hoog geacht hebben.
Vele woorden zijn in die aandoenlgke oogen·
Q blikken door velen gesproken, en allen kwamen
zij uit het diepe, warme hart. Het was de taal
i ` der liefde, der dankbaarheid, der innigste hoog-
4 achting. Maar, naal wat gezegd is, hoe veel
bleef er 11og te zeggen! Hij was zulk een buiten-
gewoon man, die Otto Gerhard Heldring, en die
mad Gods, dien lzä diemle, had hem in zünen tijd
tot zoo vele en groote dingen geroepen. Wie zal
· hem geheel schetsen, in zijne onvergelükelijke
‘ eigenaardigheid, in zijne zeldzame veelzijdigheid,
zoo als zijn beeld u en mij voor oogen staat, zoo
' als wij allen hem zoo wèl, zoo als velen onzer hem
­ zoo lang gekend hebben? Dat ernstig voorhoofd;
P dien doordringenden blik; dien mond, waarom
een fijne glimlach speelde; een gelaat, tegelüker­
tijd uitdrukking van de sterkste wilskracht en van
het zachtste gevoel, van diepe gedachten en speel-
` zieke luim; die forsche stem, zoo vol nadruk; die
taal zoo vol klem; spreuken van diepen zin ; wonder-
spreuken niet zelden, maar uit de diepste levens-
ervaring geboren, en door deze ook gerechtvaar-
digd. Dat hart vol liefde, waaraan niets menschelijks
vreemd was, dat zich in alles verplaatsen, iedereen
begrijpen kon, allen wilde te gemoet komen en
{·; helpen. Dien rijken geest vol van de nuttigste, i
` de bruikbaarste, de gereedste kennis. Die hel-
i derziende en kloekhartige wijsheid, vrucht van
zelfke1111is en ervaring; kort van raad, krachtig
l
,5
I