HomeTer nagedachtenis van Otto Gerhard HeldringPagina 10

JPEG (Deze pagina), 770.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 13.25 MB

· l
r
. G ` ‘
getuige geschreven staat: als laf dat gezegd had, s
i oatsliep lig'. - Allen, die hem toen gehoord hebben,
. hebben wel opgemerkt hoe diep ontroerd de spreker j
j zelf daarbij was. Velen hebben uit zijn toon en
j woorden verstaan, dat hij vol was van eigen doods- .
V gedachten; dat hij in de lichaamszwakte, die hem
j ` drukte, zijn einde inwendig voelde naderen; dat
i hg in de overtuiging sprak nadezen niet veel
meer te zullen spreken.
i En zoo is het ’ook geweest. Wat hij toen te
zeggen had, heeft hij nog voluit kunnen zeggen,
j ofschoon het naderhand wel gebleken is, dat het
· hem groote inspanning heeft gekost 611 met veel '
__ moeite geschied is. Nog eene dierbare taak, de `
aanneming tot Lidmaten van een negental kwee­ Y
kelingen der Normaalschool, heeft hij mogen ver-
vullen: ­- toen was alles gezegd en gedaan, wat ·
hij in uw midden, wat hij op aarde te zeggen ,
en te doen had! Met een duizelend hoofd en
li knikkende knieën ging hij uit uw midden weg,
l om, naar dêll raad van den arts en den wensch
U van die hem liefhadden, de herstelling zijner ge- _
j sehokte gezondheid i11_ vreemde lucht te beproeven.
{ zaagt hem niet weer. Nauwelijks was hij ter
plaatse zijner bestemming aangekomen, of de
lc noodlottigste verschijnselen vertoonden zich; - ee11
` dag lijdens, - eenige dagen van bewusteloos ne-
l‘ derliggen, in het midden van den bedroefden kring
zijner kinderen -­ en Heldring, als hz] in zgïnen i ‘
il lqjd den mad Gods gediend had, is ontslapevz - en U
i wij hebben hem gelegd, waar hij gewenscht had l
j dat zijn stof zou rusten, in schaduw van dit kerkje,
, l.
,5
S i