HomeDe waterleiding en de bodem-verontreiniging te 's-GravenhagePagina 9

JPEG (Deze pagina), 794.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 20.16 MB

i

7 ï
i
Weldra werd nu overgegaan tot een en ander, noodig om aan
dit besluit uitvoering te geven, en drie jaren later kon met den J
aanvoer van het duinwater begonnen worden. .
Belangrijke ommekeer! Voorheen, voor zeer veleingezetenen van j
’s Gravenhage, of slechts water van twijfelachtige deugdelijkheid, dat
i door vervoer en bewaring natuurlijk steeds aan frischheid verloor; j
voorheen, ook voor hen die nog goede pompen in hunne woningen /
hadden, toch steeds gevaar dat hunne pomp, even als met zoo j
menige andere reeds geschied was, de eigenschap van zuiver water
te leveren, zoude verliezen; - thans, de noodzakelijkheid niet
meer, zich te moeten bedienen van water dat of reeds de ken-
merken droeg van de onreinheid van den bodem waaruit het werd
opgepompt, of welligt spoedig daardoor slecht zoude worden.
Voorheen, gelukkige uitzonderingen daargelaten, voor velen de
noodzakelijkheid water te halen, te laten halen, of te koopen,
raadzaamheid van met opzigt tot het goede water eenige zuinig-
heid in acht te nemen, onmisbaarheid van perspompen en reser-
voirs, wilde men het water beschikbaar hebben op eene grootere
hoogte dan waartoe het met gewone pompen kan opgevoerd .
worden; thans, de mogelijkheid in elke woning goed water te r
hebben, in ruime hoeveelheid, en dit water aangevoerd tot `
aanzienlijke hoogte.
Gelukkige ommekeer! Het begin van dien aanvoer van duin-
water ware wel een onderwerp geweest voor een vreugdelied, `
, maar geen dichter heeft die gebeurtenis bezongen. De opening ,
der waterleiding ware wel eene geschikte aanleiding geweest
voor vreugdebetoon , maar geen volksfeest heeft haar opgeluisterd.
Toen vóór ruim een jaar geleden te Weenen, niet de eerste,
maar eene nieuwe waterleiding werd geopend, is dit op feeste-
lijke wijze gevierd. In Oostenrijks hoofdstad werd de opening
j door den Keizer en de aartshertogen bijgewoond, en, - zie r
de mededeeling in het weekblad Ueber Land mzzl Meer, -­
i nadat de Keizer eene toespraak naar aanleiding van de voor
de hoofdstad zoo belangrijke gebeurtenis had gehouden, liet de j
muzijk het volkslied hooren, -­­­ en inmiddels verhief zich uit
I