HomeDe waterleiding en de bodem-verontreiniging te 's-GravenhagePagina 26

JPEG (Deze pagina), 811.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 20.16 MB

, ,, . i, ,, j, ' W., ..,. · ,,· " .. ,.­» ­,. .~.«..­. ww «­·­­<.»··i»<-¤­­·­.»»g·­r­«­­v.,r`. I Y
tr
24 i ·
A overgroote meerderheid, in afvoerkanalen zullen hersohapen worden, i
K · dit behoeft ook niet als een onoplosbaar vraagstuk beschouwd te
ij worden, en evenmin hoe riolen in een slapen drassig terrein , ik
j moeten aangelegd worden, hoe in naauwe straten gelijk de Pooten. .
j Wat moet gehoopt worden? Dat de gemeenteraad zal zich be- j
ijveren met afdoening van eene zaak die reeds vóór jaren en tientallen
n · van jaren had moeten afgedaan zijn, inzien dat de aanneming _
V van het zoogenaamde Dempingsplan een ongelukkig besluit is
geweest, beseffen dat wat na het nemen van dat besluit gedaan V
V is met opzigt tot de riolering, niet beantwoordt aan het doel ·_
l waarmede daarvoor gelden zijn uitgegeven, toonen overtuigd te zijn , i_
_ dat aanleg van waterleiding en riolering naauw verbonden zijn.
Ontbreekt het den Gemeenteraad aan licht tot oplossing van ge- ‘
noemde en andere bij de riolering zich voordoende vraagstukken; l i
dan moge besloten worden aan erkende deskundigen de oplossing ·
ii op te dragen. ·
i Zoo als de zaken nu staan, is het raadzaam, tot voorkoming
van grooter kwaad, onvoorwaardelijk te verbieden dat privaten
if van spoelinrigting worden voorzien, tenzij blijke dat het met faecale
stoffen verontreinigd spoelwater naar behooren worde verzameld X. ‘
{ of verwijderd, -­ waar abonnement op het water genomen wordt i '
j` voor badinrigtingen, te vorderen dat de badkuipen niet op een "
li privaatput maar op een straatriool uitlozen, - het gebruik van i
V duinwater voor spoeling van privaten en ook voor sommige andere ,
jj doeleinden, als besproeijing en dergelijke, zeer duur te laten
betalen, - zeer streng toezigt te doen houden op de middelen ` *
tegen waterverspilling, en die bij alle waterkranen verpligt te
jl stellen waar de afvoer aan eenige bedenking onderhevig is, - 1 i
in alle opzigten spaarzaamheid te doen in acht nemen. ,
i Worden geene maatregelen van voorzorg genomen, dan ­­ zoo ' ä ‘
jg als de zaken nu staan, zoude de weldaad eene oorzaak van l` ’
schade kunnen worden. `
4 ·
December 1874. jj
L


ïè
F
Ji
`;m“ i i