HomeDe waterleiding en de bodem-verontreiniging te 's-GravenhagePagina 24

JPEG (Deze pagina), 836.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 20.16 MB

,,,4 l l ll ll ”
l
voorgaande opmerkingen bevat, en vijftien jaren geleden heeft
‘ L. PAPPENHEIM in het door hem geredigeerde tijdschrift M0nats­
IA seárgfzf jl exacte Ferseáuzg auf dem Gebiezfe der S¢mihïás­P0Zizei
" een artikel geschreven, waarin opmerkingen voorkomen, ook Q
‘ alleszins behartiging verdienende met het oog op den toestand
r in deze gemeente. De schrijver bespreekt in het bedoelde artikel
‘ dat tot opschrift heeft: Ueber den Ueöergqemg der Szfácláe zu Spui-
aöirizfáea, ook de verontreiniging van den bodem door de in '
I de vorige regelen vermelde oorzaken. Hij wijst op de nalatigheid i l
der besturen, geen toezigt te houden op den toestand der secreet·
. putten in het algemeen, en noemt het een ongelukkig ver-
W I schijnsel dat de gezondheidspolitie zich niet laat gelegen liggen
aan de verandering der privaten in spoelprivaten wanneer eene
` waterleiding aangelegd wordt. Ook bespreekt hij de nadeelen,
verbonden aan het afleiden van den inhoud der privaten in daarvoor
ll niet bestemde riolen. j
er Daarna komt de schrijver tot de vraag, wat er moet gedaan
worden waar privaten van spoelinrigting worden voorzien; hij
komt tot de conclusie dat het eenige middel is, geregelde ver-
lj wijdering der faecale stoffen, door invoering van fosses mobiles, jj
.’ ofschoon hij erkent dat deze stank verspreiden. (Waarschijnlijk `
ï zoude hij thans tot eene conclusie komen, niet voor zoo vele
j bedenkingen vatbaar.) En nogmaals waarschuwt hij tegen de i
al spoelinrigting van privaten, waar daarmede gevaar verbonden is, I
l omdat, openbaart zich dit gevaar nu nog niet, dit ongetwijfeld Q
Q. het geval zal zijn na verloop van eenige jaren, wanneer de dus- g
i verre middelmatig zuivere bodem met faecale stoffen zal door- I
i trokken zijn.
I
De waarschuwing omtrent het gevaar waaraan ’s Gravenhage l
jv is blootgesteld, kan dus ook niet het uitvloeisel heeten van . jl
nieuwere waarnemingen, en men had mogen hopen dat de
leden van den gemeenteraad daarmede bekend waren. Bovendien, l
het tijdstip naderde waarop de waterleiding voltooid was, dage-
lijks zoude eene hoeveelheid water in de kom der gemeente l
gebragt worden; slechts voor een klein gedeelte zoude dat water
gedronken, maar voor het grootste gedeelte voor andere gil?
IF · Q
ia,
!ä *
ii i
A5
F