HomeDe waterleiding en de bodem-verontreiniging te 's-GravenhagePagina 23

JPEG (Deze pagina), 815.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 20.16 MB

l
. 21
_l er nog weinig uitzigt bestond op den aanleg van eene ’s Graven-
j haagsche waterleiding.
ç Een der door mij destijds bedoelde rapporten was het Report
§ bp llze general óoarcl of áeallá en Me supply cyf water lo lle
I melropolls, is opgemaakt en uitgegeven in 1850, d. i. bijna vijf en
li twintig jaren geleden, en in dit rapport leest men o. a. het volgende.
j Met betrekking tot de klagt over waterverspilling, ­-­ maar ,,de
gevolgen zijn nog veel erger; het verspilde water is niet alleen '
ä verlies, maar reohtstreeksche schade voor den eigenaar en voor den
j bewoner van het huis , voor den eersten, wegens de schade aan
f zijne bezitting ten gevolge van de vochtigheid, voor den laatsten,
M ? omdat, waar de ondergrond met vocht wordt verzadigd, gevaar
j bestaat dat onzuivere en hoogst gevaarlijke gassen zich ontwikkelen ; ,
voorts worden de vloeren der benedenvertrekken , en de muren en i
binnenplaatsen zonder noodzaak vochtig, wat alle de nadeelen te E
weeg brengt, waardoor zich moerassige, ongedraineerde distrikten j
kenmerken. Het kan niet betwijfeld worden dat de waterverspilling ,
en daardoor veroorzaakte overstrooming van den bodem, de natuur-
t lijke vochtigheid zeer hebben vermeerderd in die wijken waar J
.,ï geneeskundige ambtenaren met rijke ondervinding getuigen bij
° vochtig weder steeds de eene of andere epidemische ziekte te
Z hebben waargenomen. Ofschoon wij weten dat bovenmatige voch­ j
tigheid nadeelen kan berokkenen, in de lagere wijken wordt het
overtollige water geworpen op eenen met den inhoud van secreet­ Y
putten doortrokken bodem , en brengt dan teweeg dat die secreet­
á stoffen door den bodem in de welputten dringen, en grond-
z muren en fondamenten doortrekken. Dat niet in Engeland alleen
destijds reeds bij dezelfde oorzaken dezelfde gevolgen werden j
waargenomen , blijkt uit een schrijven uit New--York, in het ij
i rapport opgenomen, waarin wordt medegedeeld : voordat de Croton- i
waterleiding bestond, moesten de ingezetenen zich water verschaffen
` uit welpompen , en het vaak herhaald gebruik dezer pompen hielp
den grond eenigzins droog te houden ofschoon er vele secreetputten
* waren, later zijn nu allengs, wegens gemis van drainering, vele
j lage kelders ondergeloopen, en vele benedenvertrekken zijn .
Tj vochtig geworden. ' .
Vijf eu twintig jaren geleden is het rapport uitgegeven dat de -
I
‘l
• W
i,‘r 3
« _ x"