HomeDe waterleiding en de bodem-verontreiniging te 's-GravenhagePagina 22

JPEG (Deze pagina), 843.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 20.16 MB

af U ii i V ”‘
gw
J
` 20 a
na gebruik bestaat. Bevordert toch de spoeling van privaten l
j l' die op putten uitlozen, in hooge mate de bodemverontreiniging,
` het te ri`keli`k iebruik van water waar dit niet kan wegloo en
in za P » ç
draagt bij tot vermeerdering van de vochtigheid van den bodem, n
niet het minst waar hierdoor van de pompen geen gebruik meer
wordt gemaakt, waardoor toch ook water uit den bodem `°
j ‘ werd weggenomen. Vrijgevigheid in het beschikbaar stellen van W
dninwater tot doeleinden, waarvoor ander water even goed is,
j kan dus geene toejuiching verdienen wegens de gevolgen, daar-
gelaten nog dat daardoor de faecalia hunne waarde als meststof ver-
¤ ¤ j
liezen. N1ettem1n, bij de vaststelling Val] het tarief der levering
van duinwater zijn bepalingen gemaakt die in dit opzigt zeer i E
vrijgevig mogen heeten. Het is wel waar dat vóór de opening ;
der waterleiding, hier en daar in nieuwe of ook in oude woningen,
waterclosets en reservoirs 0 bovenverdieingen zi'11 emaakt en l
v, D e
' derhalve reeds vroe er eene verderfelike s oelinri ting 1S tot
, C 2
‘, stand gekomen maar de ers om en dier reservoirs moesten ä
l D ’ l
dan toch voor zooverre het water in den regenbak ontbrak *
gl Q J I) 1
gevoed worden door bestaande pompen, en bovendien waren Q
l de alzoo in erigte wonin en toch weini in aantal in ver eli`kin L
jj g =:> .l 1;
' tot die waarin waarschinliik eerst nu eene s oelinrigting zal *
¤ J P zn rs
· gemaakt worden. Eerst na de opening der waterle1d1ng kon er Q
j met regt sprake zijn van nieuwe poelfabrieken , wanneer de vloei-
' bare inhoud der heer utten den ondergrond der sierlike villa’s
2 § 2
,1 pleinen en tuinen, ook in de zoogenaamd nieuwe stad, al meer
l en meer al verder en verder zal hebben doorweekt en ver-
jj ) J ‘
Et zadigd (zie VAN Hassnrtr, l. c. bl. 31). ,
jl Hoe, zou men kunnen vragen, was het toch mogelijk dat de
gemeenteraad, in de gevolgen zoo gevaarlijke bepalingen heeft
:l kunnen vaststellen? l/Vas vroeger dan nooit aangetoond dat
j b` D
jë aanvoer van veel water bij gemis aan gelegenhe1d tot afvoer, dat 1
ln , . . . .
verandering van gewone privaten IH spoelpuvaten, afkeur1ng,ver­
il diende? Ja, dit was vóór vele jaren reeds geschied, en, om dit
aan te toonen, herinner ik hier wederom aan die Engelsche ;
ï ra -orten en aan een artikel in een Duitsch h gieinisch tiidschrift Y
, PP za »
waarop 1k de aandacht heb meeuen te moeten vestigen, toen ç
$

bj
x,
ali •
=;
tg E
lj
{ V