HomeDe waterleiding en de bodem-verontreiniging te 's-GravenhagePagina 21

JPEG (Deze pagina), 824.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 20.16 MB

ä
19
l " »
geademd in eene atmosfeer van riolen- of van privatengas, hetgeen
j zich in hunne nabijheid had ontwikkeld, of zich in hunne woonver- i
_ trekken of slaapkamers had opgehoopt. Geen jaar gaat er voorbij ,
h dat aan de bestaande waarnemingen daaromtrent-, ook bij ons te W
j lande, geene nieuwe worden toegevoegd” (l. c. blz. 25). Mogen er
al personen zijn die, ofschoon aan zulke schadelijke invloeden bloot-
j gesteld, daarvoor niet vatbaar schijnen te zijn, en daarvan geen
nadeel te ondervinden, bij zoo vele anderen, die lijden aan gebrekkige
i spijsverteering, aan zwakte, aan zenuwachtigheid en zoo menige
j andere kwaal die veroorzaakt wordt door slechte bloedmenging, Q
Af: moet de oorzaak daarvan alleen gezocht worden ill de inademing
i il van lucht, die door gassen van den bodem verontreinigd is.
Behartiging verdienen in dit opzigt ook de woorden van ELGEN-
BRODT2 ,, de bodemverontreiniging en het daardoor veroorzaakte
lucht- en waterbederf zijn de voornaamste factoren in de aetiologie
onzer ziekten. Bimzm onze woningen bestaat daardoor veel
j meer aanleiding voor het ontstaan van ziekten, dan buiten de
· woning, door ongunstige weersgesteldheid." VVat in beeldspraak {
X door wijlen Senior; is gezegd, mag hier in herinnering gebragt
worden, dat, waar zoo velerlei bronnen van verontreiniging
_ bestaan, de lucht overal in meerdere of mindere mate met ver-
giftige stoffen bezoedeld is, en dat daar een dreigend , verslindend
monster met honderd armen, een monster wiens adem ziekte
en dood is, de woningen binnendringt, de woningen van allen.
e Na het voorafgaande, is het dan niet twijfelachtig of de
, raadgeving van den geneeskundigen inspecteur verdiende alleszins
behartiging, en is het niet raadzaam, bijna onbeperkt, duin- i
water beschikbaar te stellen voor handelingen die verbreiding
l van den inhoud van secreetputten in den grond ten gevolge ,i
hebben, en alzoo de reeds bestaande bodemvervuiling erger en
van steeds toenemenden omvang maken. Aan die raadgeving 3
Q kan nog eene andere toegevoegd worden, die van een beperkt
gebruik van duinwater voor besproeijing, straatreiniging en
dergelijke, waarvoor ook het water van bestaande pompen kan
gebezigd worden, in het algemeen van spaarzaamheid in het
F gebruik van duinwater waar geene gelegenheid tot afvloeijing
‘ E

• gl

il
._`__ *"