HomeDe waterleiding en de bodem-verontreiniging te 's-GravenhagePagina 20

JPEG (Deze pagina), 840.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 20.16 MB

di
tl ‘
ii
l. .
*
j 18 g
. j ­
{ van water in den bodem die aan de droogte van woningen en ”
ä lucht schadelijk is, staat dan het gebrek aan goed water bij ,
iï onreinheid van den bodem, hoe rijk aan water die ook zijn moge.
' Het is niet noodig hieromtrent veel te zeggen; het is toch lg
j bekend te ’s Gravenhage welk water men verkrijgt zoo de pomp-
1
, ut niet 0 voldoenden afstand ligt van de bronnen van veront-
, P ze j
reiniging, niet diep genoeg is, en niet voorzorgen genomen zijn
` tegen indringing van het water van den bovengrond; men heeft
W er ook geleerd dat de kwaliteit van het water van vele als uitstekend ,
goed geroemde pompen niet immer even goed blijven kan, waar ,
zoo velerlei tot het tegendeel zamenwerkt. {
Omtrent de inademing, de onvermijdelijke inademing van lucht ,
die gassen bevat, die zich vormen in eenen onzuiveren bodem, het l
volgende. De gevolgen der inademing van moerasgas zijn be-
L; kend · dienaan aande heeft nov onlangs dr. VAN HASSEI.T een en t
_, 1 D Z: E
1 ander medegedeeld en daarbij ook gewezen op de moerasvorming
V buiten ’s Gravenhage waar te nemen 1). Dat malaria evenwel
zich insgelijks vormt waar geene moerassen gezien worden , maar .
overal, waar aanwezigheid van afval van organischen aard, eene
(?"= . . . . . ,
gj, middelmatige vochtigheid van den bodem, een digte ondergrond _,
i en eene voldoende warmte zamenwerken om processen van rotting
P in den bodem te doen laats hebben is ook door Born en LEX
i P 7
opgemerkt 2). De gassen die zich uit eenen met faecale stoffen
·` ri'k bedeelden bodem ontwikkelen zullen wel hoofdzakelik over-
X J 2
r eenkomen met de zich in de reservoirs van zulke stoden vormende,
: en aangaande de gevolgen der inademing van riool- en privaat- •
; assen schrift de zoo even enoemde eneeskundi e: ,, niet meer te `
f g J 3
g tellen zijn de goed bewezen en door geene deskundigen ooit tegen- ;
es roken of te en te s reken voorbeelden zoo van s oradisehe
< S P S _ P ,
. ï als epidemische gevallen van diarrhoe, dysenterie, typhus,eholer1ne, i
zelfs van cholera, en deze niet in de minste evenredigheid, bij
personen, die langeren of korteren tijd hadden in- en ook uit-
‘ ’
1) A. W. M. VAN HASSELT, De sträd der ycness/cundigen tegen het riolen-, . Q
t Zazfri2wn­ m m0e7‘a.s·­ve7yQ’t áimzm en öuiim de residmtie, ’s Gravenhage 1874,
G blz. 20 en 31. l
2) Roru UND Lnx, Hrmdöuch der JIE/mir-German!/wit.qjic_qe. Bd. I. S. 289.
er ë
.» <
li 1;.-1
«ï __