HomeDe waterleiding en de bodem-verontreiniging te 's-GravenhagePagina 18

JPEG (Deze pagina), 856.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 20.16 MB

l
y s
16 A
reservoi1·s van onreine stoffen uitoefent op de gesteldheid van g
in den bodem en dien in eenen voor bewoning ongunstigen toestand
f i, brengt, wordt in hetzelfde handboek opgemerkt, waar men leest: i
,, zoo doende (d. i. daar de secreetputten niet digt gemaakt
worden) verspreidde en verspreidt zich de vloeibare inhoud dier ,
li kuilen vrijelijk in de omgeving, 11aar welputten, regenbakken, ·#
_ kelders en in naburige vvoningen." Verschillende andere schrijvers
wijzen eveneens op het gevaar van bodemverontreiniging ten
. gevolge van ondigtheid dier putten. PAPPENHEIM noemt het f
vooral daarom een zoo groot kwaad, omdat de omvang van de _ j
bodeminfiltratie onbekend blijft (Hrmdbuc/L der Sazzmïás-Polizei li
¥ 2* .Aufl., Bd. I. S. 83). Ook dit laatste mag niet vergeten worden,
{ wanneer men nadenkt over de gesteldheid van den bodem der é
·_ residentie. j ‘
e j Bij zoodanige bodemgesteldheid kan men zonder overdrijving j
zeg en dat aan de langzame, onschadelijke verbranding der
`j i orgïnische, in den grond opgenomene stoffen, die daarin plaats ‘
vindt bij behoorlijke toetreding van lucht, niet kan gedacht
worden. Eenmaal verliest de bodem het vermogen onschadelijk
te maken, waar de aanvoer te groot is ; alsdan geene desinfectie ,,;
jg meer, maar steeds infectie. Waar zoo ,,eine ganze enorme Verun- ‘
reinigung der Untergrundes unserer Wohnplätze durch mensch-
iii, liohe und thierische Excremente (Eigenbrodt, Die Sirïdáercimïqung
S. 5) bestaat, bij aanwezigheid van veel grondwater, vormen
;i zich gassen en deze banen zich eenen uitweg. In sommige gevallen ‘
treden die gassen dan vrij aan de oppervlakte, waar zij in aan- ,
raking komen met luchtstroomingen, en bij vermenging met de r
ä lucht voor een gedeelte hunne gevaarlijke eigenschappen verliezen. I
Q In andere gevallen, waar temperatuurverschil daartoe aanleiding
i i geeft, dringen de gassen uit den bodem de woningen binnen, langs
'verborgene wegen vaak; zij kunnen dan als dieven en sluip­
moordenaars de aangenaam bestookte woon- of door de aanwezig-
heid van personen eenigzins verwarmde slaapvertrekken binnen-
dringen, en juist deze, al is de weg tot andere, niet verwarmde Q
localen korter en gemakkelijker. Gelijk toch lichtgas gebleken "
is ten gevolge van temperatuurverhooging in eene woning, · j
door fondamenten, keldergewelven en vloeren heen, daarin te I