HomeDe waterleiding en de bodem-verontreiniging te 's-GravenhagePagina 16

JPEG (Deze pagina), 825.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 20.16 MB

I l Q
. 14»
van een en ander zoude te ruime wateraanvoer in eenen beerput
jg als hier in de tweede plaats gedacht, geene andere gevolgen kunnen i
hebben dan dat alles gevuld werd, en, bij voortdurenden aanvoer,
zelfs tot aan de zitting van het privaat. Voor ,, overloopen”
, is dan ook zoo zeer niet te vreezen en daarvan heeft de voorzitter 4
van den geneeskundigen Raad, in de vergadering van Julij , niet
j gesproken, wel van een ,,doorlaten door de wanden." Of werd
Z door ,,overloopen" bedoeld dat de hier en daar, in strijd met
ij verordeningen gemaakte verbindingen tusschen beerput en riool _
beginnen te werken? Toch niet waarschijnlijk.
j · Dat de wanden der secreetputten niet digt zijn, kan als regel ijf,
jj beschouwd worden. De wanden van alle putten mogen wel niet in
gelijke mate en even snel den inhoud doorlaten ; er mogen hier
2 en daar putten zijn die op zoo voortreffelijke wijze zijn aangelegd
dat zij in werkelijkheid als waterdigt kunnen beschouwd worden
, en eveneens putten die, gelijk ook wel dikwijls ten onregte be-
weerd wordt, allengs waterdigt geworden zijn naarmate eene l
dikkere laag van de daarin aanwezige stoffen zich aan bodem en i
', wanden hechtte I), maar dat de meeste putten niet de eigenschap Y
van waterdigtheid bezitten, is zeker ; hoe anders ware het mogelijk ·""’Bi
jl, dat men daarin niet alleen secreetvuil, maar ook allerlei vuil
water, en dit soms in aanzienlijke hoeveelheid, gedurende geruimen
ig, tijd , jaren lang, kan doen afloopen zonder dat lediging van den put
l noodig blijkt. VVaar dan de inhoud blijft, is niet raadselachtig.
j Opdat nu men zich beter voorstelle, hoe verkeerd het is voort je
» te gaan op den ingeslagen weg wat het doorspoelen van privaten
betreft,'is het noodig zich wel voor te stellen, hoe de bodem van
j` ’s Gravenhage, ook voordat er eene waterleiding bestond, reeds
in eenen toestand verkeerde die in het belang van den algemeenen ‘
gezondheidstoestand geenszins wenschelijk mogt heeten. De bodem
ligt, een gedeelte in het midden der gemeente uitgezonderd, laag; gx
graaft men daarin, dan men vindt op geringe diepte beneden de j
T - ‘*
1) Of putten, digt geworden door de hier bedoelde onreine wandbekleeding,
ii digt zullen blijven bij aanvoer van zeer veel water, is ook twijfelachtig.
T E. il
jl •
t l
è *1 ~
._ i i" ··`s s