HomeDe waterleiding en de bodem-verontreiniging te 's-GravenhagePagina 14

JPEG (Deze pagina), 857.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 20.16 MB

il
j jl i
. 12
dat hij ongelijk heeft. Dit heeft hem echter niet overtuigd."
Na deze mededeeling werd nu de zaak in de vergadering be-
sproken, waarbij op de vraag van een der leden of het gemeente-
bestuur zijne meening betreffende de onschadelijkheid met redenen Q
had omkleed, voorlezing geschiedde van het schrijven van den
Z geneeskundigen inspecteur, en van het daarop ontvangen antwoord
J van B. en W. De zienswijze van den inspecteur werd gedeeld en
mg het werd wenschelijk geacht dat de Raad aan het gemeentebestuur
kenbaar zoude maken dat hij zich met die zienswijze vereenigde.
Een lid sprak de verwachting uit, dat het gemeentebestuur toch
` wel voor overtuiging zoude vatbaar zijn. Hoe nu liefst in deze
kwestie door den Raad moest gehandeld worden, gaf nog aan- ’“
leiding tot eene wisseling van gedachten; verschillende voorstellen
gij werden uitgesproken; ten slotte vereenigde de Raad zich met
het voorstel, dat de Raad aan het gemeentebestuur zoude schrijven
L dat hij zich geheel vereenigt met de meening van den inspecteur
ï ii en tevens zijne overtuiging zoude uitspreken van de dringende
'L i noodzakelijkheid van verbetering van het rioolstelsel 1).
Eenige maanden later is aan dit besluit nogmaals eenige +
_l publiciteit gegeven door prof. Evans, lid van den geneeskundigen
Raad en lid van den gemeenteraad. Toen namelijk de gemeente-
,5tép raad zich, in zijne zitting van 27 October ll., bezig hield met de
behandeling der begrooting voor 1875, heeft prof. E., bij de
bespreking van volgnommer 81 der uitgaven (onderhoud van
ïiji pompen en riolen) o. a. gezegd: ,,de geneeskundige inspecteur dezer
provincie heeft de aandacht van Burgemeester en Wethouders
li gevestigd op het ruime doorspoelen der waterclosets door het duin-
i water en te regt opgemerkt dat hierdoor de stoffen, in de beer-
lj; putten aanwezig, verdund en met meerdere snelheid in den bodem
tl` gevoerd worden, iets wat de verontreiniging van den bodem
ten zeerste bevordert en de algemeene gezondheid benadeelen
i_ kan. In de laatste zitting van den geneeskundigen Raad werd hierop j
een antwoord medegedeeld, rustende op het advies van den I
directeur der waterleiding, hetwelk vrij onvoldoende scheen.” Y
` 1) Verzameling van stuk/van áetrqjferzde het geneeskundig smatsioazigt in .ZVede1·­ j 4
F. land, 1874, blz. 173--174:. _
vii .
i ‘ ` 1
j. gj é
jj
lt
vit
_.,., _____j_@__, Mg, ___,, i e r i , , urn., .`-. ....