HomeDe waterleiding en de bodem-verontreiniging te 's-GravenhagePagina 13

JPEG (Deze pagina), 793.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 20.16 MB

Il
l Er bestaat nog een ander en gewigtiger bezwaar tegen de vrij-
gevige bepalingen in art. ] B. van het tarief en de voorwaarden,
· de vervuiling van den bodem door het te rijkelijk spoelen
va11 de privaten. Hierover is reeds gesproken in de zomerver-
- " gadering van den geneeskundigen Raad voor Zuid­Holland,
gehouden op 13 Julij ll. In de notulen van het in die vergadering
verhandelde leest men dienaangaande, dat de voorzitter, inspecteur
voor het geneeskundig Staatstoezigt, naar aanleiding van de boven
vermelde bepaling in het tarief voor de waterlevering, in het
begin van den zomer, alzoo voordat nog met den aanvoer van
' water was begonnen, het volgende onder de aandacht van het
I gemeente­bestuur heeft gebragt. Secreten met waterdoorspoeling
maken een deel uit van het Engelsche spoelrioolstelsel. Alleen
{ daar, waar doorgespoelde riolen, of althans riolen zijn, kunnen
zij zonder gevaar worden toegelaten. Een groot deel van
’s Gravenhage heeft geene riolen maar secreetputten. In al de
nieuwe gedeelten der stad zijn geene riolen 1). En een groot ge-
W deelte van hetgeen in de laatste jaren werd gebouwd zijn juist
woningen van die soort, waarvan men moet onderstellen, dat de
bewoners secreten met doorspoeling zullen verlangen. In de
woningen der lage klassen zullen die wel niet worden gevraagd.
Wat zal het gevolg zijn van de toepassing van waterdoorspoeling
op de secreten, die niet in een doorloopend riool, maar in een
put uitloopen? Dat de inhoud dier putten belangrijk wordt ver-
H dund en des te spoediger door de wanden lienen in den bodem zal
• dringen. De reeds zoo gevaarlijke secreetputten zullen daardoor
een nog grooter nadeel worden voor de gemeente, die toch reeds
ten aanzien van de vervuiling van den bodem in zoo ongunstigen
toestand verkeert. Toepassing der waterleiding op secreten be-
hoorde, naar de meening van den inspecteur, alleen te worden toe-
gelaten, waar secreten op riolen uitloopen.
` Het gemeentebestuur beantwoordde zijne waarschuwende op-
merking met een betoog van den werktuigkundige der waterleiding
1) Hiermede werd bedoeld dat er geene voor opname van faecale stoffen bestemde
riolen zijn. Riolen voor opname van ander vloeibaar vuil en van hemelwater zijn er.
l