HomeDe waterleiding en de bodem-verontreiniging te 's-GravenhagePagina 11

JPEG (Deze pagina), 845.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 20.16 MB

en het oog te sluiten voor de daaraan verbondene gebreken. Ook
de aanvoer van duinwater zoude nadeelige gevolgen kunnen
hebben, indien het gebruik daarvan niet gepaard gaat met eenige
voorzigtigheid, of juister: een te rijkelijk gebruik van het water
x . . . .
voor sommige doeleinden moet afkeuring verdienen. Ik bedoel
hiermede zoodanig gebruik, of beter, misbruik van duinwater
als waartoe art. 1 B. van het tarief en de voorwaarden der levering
van duinwater aanleiding geeft, en als aanspoort. In het ontwerp-
tarief was de bepaling niet opgenomen dat, waar duinwater wordt
geleverd voor huiselijk gebruik mais zoude behoeven betaald te
worden voor het water voor waterclosets, mits voorzien van
middelen tegen waterverspilling; wel was daarin voorgesteld eene
geringe som hiervoor te doen betalen ( f 5 waar gewone neer-
schroefkranen , f 1.50 waar middelen tegen waterverspilling werden
aangebragt). Zoowel in het ontwerptarief als bij het vaststellen
van de later daarin gebragte wijziging was het de bedoeling, het
den ingezetenen gemakkelijk te maken, de privaten schoon te
p houden. Men kan dan ook nu voor weinig geld, of zonder iets
i te moeten betalen, veel water in het privaat laten instroomen.
l Art. 6 van het tarief en de voorwaarden verbiedt wel eene kraan
onnoodig te laten openstaan en beveelt sluiting, wanneer het
‘ oogenblikkelijk benoodigde water is verkregen, maar om nu
eenen privaat­trechter en -koker in werkelijkheid schoon te spoelen
is vaak eene vrij groote hoeveelheid water noodig; ook de mid- _
delen tegen waterverspilling kunnen niet beletten, zoo iemand
I het verkiest, dat meer water afloopt dan strikt noodig is. Het
is dan ook geene gewaagde vooronderstelling dat er water verspild
zal worden voor de privaten, ondanks alle bepalingen en ondanks
· het plaatsen van bijzondere kranen om dit te voorkomen.
De vraag moet echter gesteld worden of door het telkens spoelen
der privaten, de verontreiniging der lucht door uitstrooming van
secreetgassen ook wordt verhinderd of althans zeer verminderd,
en die vraag kan niet onvoorwaardelijk in toestemmenden zin
beantwoord worden. Misschien zoude wel eens het tegendeel
kunnen plaats hebben. In elk wel geordend huishouden zal wel
steeds nu en dan privaat­trechter en koker doorgespeeld worden ,
L 1