HomeDe waterleiding en de bodem-verontreiniging te 's-GravenhagePagina 10

JPEG (Deze pagina), 822.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 20.16 MB

lj

lt
il 8
lt . . .
lg, het midden van een kunstmatig bassin een waterstraal, helder,
ij krachtig, schuimend, C11 steeds hooger verhief zich die water-
je straal, tot de hoogte van de bovenste verdiepingen der huizen,
daarna tot aan, tot boven de daken, totdat zij eene hoogte
van 180 voeten bereikt had. Maar in Nederlands hofstad heeft
il geen qnuzijkkorps het volkslied doen hooren, en noch Neerlands
li; Konin noch het hoofd van het rovinciaal, noch het hoofd
{ l gx P
ij van het gemeentebestuur, heeft eene feestrede uitgesproken
bij de opening der duinwaterleiding; deze heeft onopgemerkt
plaats gehad. Maar dit vermindert de belangrijkheid der ge-
jj beurtenis niet; het luisterrijkste feestbetoon zoude de belangrijk-
heid daarvan niet hebben kunnen verhoogen. i
gl.
Zal evenwel nu ook de voltooijing der duinwaterleiding in
hare waarde erkend worden? Of zullen de tegenstanders van de
uitvoering van dat werk bij voortduring talrijk blijven? Zal
ïgl · nog bij voortduring menigeen blijven beweren dat de aanleg
der waterleiding onnoodig was, dat het geldverspilling was
j daarvoor zoo groote sommen gelds te besteden? In hoeverre t
dit het geval zal zijn , zal ik niet wagen te beslissen. De vroeger j
gemaakte en nog uitgesproken wordende bedenkingen van de
,r tegenstanders van de onverschilliven omtrent de watervoor· .
D ! D
lt ziening, van de ontevredenen omtrent het resultaat der beraad-
slagingen in onzen gemeenteraad op 26 September 187l, zoo
Q veel mogelijk te wederleggen , ligt thans buiten mijne bedoeling.
[I Evenmin wensch ik nogmaals te wijzen op de heilzame ge- j
lf . . .
L volgen die het gebruik van het duinwater kan hebben , waarvan
ë men te eerder zich zal kunnen overtui en naarmate het alwe-
jà gi D
meener wordt, en, naarmate dit geval is, zal dan ook te eerder .
tgt de exploitatie der waterleiding rente kunnen afwerpen, de inkom-
j sten der gemeente niet alleen kunnen vermeerderen maar ook
hare uitgaven verminderen.
lil
Vroeger heb ik op de voordeelen van den aanleg eener water-
leidin de aandacht evesti d, maar, hoe oed en nuttig iets
G g g g g =:>
wezen moge, het ware verkeerd alleen de lichtzijde te willen zien
l .
ll i
ill