HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 9

JPEG (Deze pagina), 723.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

`
I
7 .
1 verdienden, onbetwistbaar, ruimere medewerking van
Y ' het groote publiek, -­ dat zij niet, met llUi.·rA*ruL1,
verachten, maar liefhebben, - en vooral ook hoogere
belangstelling van de gemeentelijke autoriteiten, dan welke
daaraan nog op vele plaatsen ten deel valt. Veel te talrijk
nog zijn de voorbeelden van overijlde afwijzing van voor-
stellen of adressen door de Gemeentebesturen, zoo hier t
als elders, en wel mag het, in onzen tijd verbazing
wekken, nog steeds getuigenissen te lezen, als die:
«waarbij de Vereeniging het moet betreuren, dat hare V
»pogingen, in den regel, zoo weinig ondersteuning vinden
»bij den Gemeenteraad>> 3).
Men begeert zich nu eenmaal de wet niet te laten
voorschrijven door die geleerde en zeer geleerde «Heeren
. theoretici» ; ’t zijn immers veelal slechts plannenmakers,
utopisten, <<illusionairen>> zelfs 4), voorstanders van allerlei
. nieuwigheden, onpraktische lieden daarbij, die nimmer .
1 rekening houden met wat dat alles wel zou moeten kosten.
Van daar zoo dikwerf luide ol stille tegenwerking hunner J
bemoeijingen, ter grifüe deponeeren van hunne adressen, l
verwerping hunner voorslagen, voornamelijk die omtrent
. al die <<viesigheden>>.
i Dat nu juist daarvan niet alle Gemeenteraadsleden
l gaarne hooren willen, `is licht te beseffen, maar ’t ware
V toch te wenschen, dat de meerderheid zich des noods .
· · wat meer geweld aandeed, om ten minste naar de ver-
. toogen daarover te luisteren. Het zou dan misschien `
minder voorkomen, dat goede hygiënische maatregelen,
3) Tweede Verslag der ’sGrave11haagsche Vereeniging voornoemd, blz. 74.
4) lhidem, blz. 69.
j .