HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 8

JPEG (Deze pagina), 811.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

6
nog verscheidene civiele geneesheeren in Groningen en
Friesland, die, na de groote overstrooming van 1826, ` : ' I
daardoor tot buitengevvonenivvelstand waren geraakt.
En vvie zijn wel de felste bestrijders van de volks-ziekten?
De geneeskundigen! Niet slechts inspanning van lichaam
en geest, niet alleen moeite en tijd hebben zij over voor
dien strijd, maar zeer velen hunner zelfs bovendien gelde-
. lijke bijdragen, aan het lidmaatschap van Vereenigingen
l ter verbetering van den openbaren gezondheidstoestand
verbonden 1). En wanneer de maatregelen, door hen
mede voorgestaan, kostbaar mogen blijken bij de uitvoe-
ring, weten zij vooraf, dat ook zij in de kosten daarvan
zullen moeten deelen, dat ook zij de verhoogde belasting-
penningen daarvoor zullen moeten opbrengen.
Hunne gezamenlijke raadgevingen, hunne onbaatzuch- .
tige pogingen, - even als die van zoo vele andere des-
kundigen en belangstellenden, - hunne meer dan gratis .
gegeven consultatiën en advysen op hygiënisch gebied 2) J
1) In 1866-67 werd, ook hier ter stede, door eenige menschenvrienden eene
zoodanige Vereeniging opgericht. In haar Eerale Verslag kan men eene vol-
ledige verzameling vinden van hare akten tot het jaar 1868, voortgezet in-
haar Tweede Verslag, uitgegeven in 1871. Een Derde Verslag zal vermoe- `
delijk in den loop van dit jaar het licht zien. >
2) Onder dezen moeten hier, in ’t bijzonder, bovenal worden geroemd de
voortreffelijke arbeid van wijlen Dr. J. VV. SCBEICK, Over den gezondheidsloesland l
van ’s Gravenhage, 1852, die van zijnen verdienstelijken stadgenoot Dr. C. P.
Pons KOOLHAAs, Middelen ter verbetering van den gezondheidstoestand in ·-
steden, enz., 1862, en de sedert 1866 jaarlijks in het licht gegeven Verslagen
aan den Koning van de bevindingen en handelingen nan hel Geneeshandig ,
Slaalsloeziehl. Verder, in ’t algemeen, de Verslagen der Vereeniging tot ver- ‘
betering van de Volhsgezondheid te Ulreehl, aangevangen in 1866 en sedert `
jaarlijks voortgezet, alsmede de Hggieia van Isniiiins en de vóór haar in ons
Land verschenen Tydsehriflen over de Gezondhcidsleer.