HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 54

JPEG (Deze pagina), 788.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

a ` , « V ` i · O hij __
i ‘ S
I
_ . §
al
s aa r ë
ï l
de eb, als wanneer het uitgelaten vuil, onder medehulp .
van den stroom, wel zoodanig zal verdeeld en opgelost j
worden in den onmetelijken Oceaan, dat de wederkeerende
vloedgolf daarvan naauwelijks meer dan eene oneindig ‘
· ‘ kleine evenredigheid zal kunnen terugvoeren. ·
ä Om bij het onderhavig spuijingsplanjde regeling van
het waterpeil voortdurend in de macht te hebben, zullen
l ongetwijfeld krachtige slmls-, stuw- en vooral stoom- +
i O werktuigen onmisbaar zijn. Doch als men jaar op jaar in $
j de land-polders van Delfland, Schieland en Rhijnland,
[ ‘ telkens nieuwe stoom­gemalen ziet verrijzen, dan zal de
I oprichting daarvan ook voor onze stadspolders wel geene
onoverkomelijke bezwaren kunnen opleveren.
Hoe duur het ijzer, hoe sohaarseh de steenkolen zijn
j mochten , stoom­vermogen zal hier onverbiddelijk te hulp I
I moeten worden geroepen. Anders « valt er aan geene
»verbetering te denken, zoo lang ’s Gravenhage wat haren
j >>wdterstadt betreft in den toestand blijft verkeeren, lp
j »waarin zij zich thans bevindt 55)i>. Elders heeft men jij
insgelijks de toevlucht tot stoom­gemalen moeten nemen.
, Sedert lang reeds werd de heilzame invloed daarvan in
de Polder­stad van Rotterdam, althans eenigermate, "
· ondervonden, en aanvankelijk laat die zich daardoor, ·_
mede reeds zeer merkbaar, waarnemen uit de veel
verbeterde frisohheid van vele gracht.en in de Hoofdstad
des Rijks. lntussehen is ’t, op onderscheidene plaatsen in
deze twee steden, nog altijd in geenen deele overal odeur de Z
rose. Ook daar zal nog veel meer stoom-vermogen in levens- t j,
- kracht moeten worden omgezet! ,
._.__ ëï
. jl
55) Zie Scmox, t. a. p. blz. 76. { V
1
,l