HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 53

JPEG (Deze pagina), 751.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB


( . .
j al -
?
1 · genoeg 53). Nogtans zou het in aanmerking kunnen
_+ komen, wanneer aan het doortrekken van het kanaal
naar zee misschien finantieële en technische of over-
j wegende zee-bezwaren bleken in den weg te staan.
Onverantwoordelijk zou het zijn, indien men zich liet
terughouden door consideratiën van ondergeschikten
aard. Met dien naam immers mogen sommige geop-
. perde bedenkingen worden bestempeld, bij voorbeeld:
. ' dat alsdan de zwcmschool aan het kanaal, door het 4
* onzuivere spuiwater, ten eenemale onbruikbaar zou
I worden gemaakt; of dat alsdan de Scheveningsche bad-
gasten noodwendig van het zeestrand zouden worden ·
verdreven. Bij een’ dan tevens geregeld plaats vindende
ruimen toevoer van versch Maas-water naar de stad zal
j, de zwem­inrichting gevoegelijk op eene andere plaats
i i kunnen worden overgebracht. En de vrees voor ’t ver-
dwijnen der badgasten? Theoretisch is die weg te nemen
door overweging, dat de kwantiteit onraad, door het ~
spuijen in zee te brengen, onbeteekenend is, zelfs nog
geen droppel in den emmer te noemen 54), bij verge­ .
lijking met de millioenen tonnen kloaken-vuil, die daarin
¥ toch reeds door de Rhijn- en Maas-monden worden uitge-
‘ worpen, en met de hoeveelheid excrementitieele en rottings­
I voortbrengselen der milliarden van zeebewoners, daarin
, steeds voorhanden. Praktisch is die op te heffen door '
T te doen bedenken, dat gedurende het bad-seizoen alleen h
4 ’s nachts zal moeten worden gespuid, bij het invallen van .
l ,.l..._.
' . 53) Vergelijk daarover de Verslagen mm het Geneeslczmdig Slaaisioezickt
gi " sedert 1866 uitgegeven.
jl 54) Uitgezonderd die dagen, waarop de eerste bezending zal worden af-
` · geleverdll Uit dien hoofde zal de opening van het zee-kanaal vóór of na het
bad­seizoen behooren te geschieden.
( ‘