HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 52

JPEG (Deze pagina), 819.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

' Y - i
, j oo j
?
verre gevorderd kanaal naar Scheveningen, niet reeds 1 l
het voortreffelijk hoofdheginsel neergelegd? 49). -Gaatmet +
f de beraadslagingen omtrent de juiste richting der uitwa-
tering daarvan 50), of met de onderhandeling omtrent
V concessiën voor het haven-plan niet te veel kostbare tijd
verloren? - Waarom begint men maar niet met eene zee-
Q sluis, dan zal misschien de zee-haven van zelf welvolgen 5t).
· Daar ter plaatse het << kwaad » voor goed in de zee te _
ontlasten komt mij veel verkieslijker voor, dan om aan _ ‘
Q ‘ . .
; , het doodloopende uiteinde van het kanaal ’t stadswater, =
door stoomkracht, op`te pompen en daarmede de duinen '
te begieren 5i). De kom van Scheveningen heeft in zich
zelve reeds bronnen van lucht­verontreiniging meer dan
49) Het denkbeeld daartoe werd reeds voor omstreeks vijftig jaren door
Bremen en Oomen opgevat en sedert door Scinok en anderen niet aandrang S.
voorgcstaan. De verwezenlijking er van - indien uitvoerbaar? -­ zou, ook
mijns inziens , niet alleen ’s Gravenhage en Scheveningen, maar geheel Delfland
· en Schieland tot zegen kunnen worden.
. 50) lk zeg met opzet ,,uitwatering" daarvan. Om het ook te doen dienen
tot ,,inlaten" van zeewater , daarover ben ik het met Soiïicn volstrekt niet
_ eens. Vermenging van zout en zoet water is, blijkens veelzijdige ervaring, voor
den gezondheidstoestand nadeelig. In het brakke water sterven, wederkeerig,
de zoowel in zoet als in zout water levende bewoners, die bij hunne ontbinding i
het dierlijk rottings­materiaal alzoo nog vergrooten. - Daarenboven wij _ ·
hebben volstrekt geen gebrek aan prises Mean voor zoet water.
· 51) Dezer `daen schijnt de haven-kwestie eene groote schrede vooruit te i
zijn gegaan. Bij de 7 tonnen gouds door de Gemeente daartoe gevoteerd werd E
nog 3 ton subsidie door de Provincie toegestaan. I
52) Naar ik meen, volgens een plan van den Hoofdingenieur BE1JEnuveK.
ln Engeland vooral geschiedt dit, ­­- echter meest meer bepaald op plaatsen j
waar men niet in zee kan uitlozen, - veelvuldig. In Edimburg werd het i j
reeds sedert een honderdtal jaren in praktijk gebracht. Bij zoodanige irrigatiën ri -
worden evenwel ondcrscheidene voorzorgen in acht genomen en moeten zij ig `
veeltijds in verband worden gebracht niet zorgvuldig draineeren der geïrri­ _
geerde gronden. j