HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 51

JPEG (Deze pagina), 753.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

f 49 .
zoo ongunstig mogelijk gelegen. Als ’t ware in een cul de sac i
_ geplaatst, aan de uiterste grenzen van Delflands boezem,
A van een’ boezem wiens peil bovendien voor eenige jaren
i i vrij aanmerkelijk verhoogd is geworden, ver verwijderd
van diens groote waterlozingen , zonder rechtstreeksche
gemeenschap met de wateren van lthijnland, en zelve
met een zeer gering verval of verhang bedeeld, blijft de
, watertoevoer hier in den regel voor een groot deel van
i regenvloed of opstuwing door den wind afhankelijk. Zonder
i de heilzame interventie van dezen 4¥>) <<zou men» ik
moet dit nog eens herhalen, nu in hetllollandsch, « nog
«heel wat anders zien.» ·
_ j Mag en behoeft men echter de waterverversching, op
den duur, in de gegeven omstandigheden, wel zoo zeer
te laten afhangen van de gratie van weer of wind? Zou
‘ i 2 ’t niet logisch gehandeld zijn, tegenover de hier erkende
A · natuur­bezwaren, hoe eer zoo liever, de hulpmiddelen
der kunst te vermenigvuldigen‘?
Zijn de reeds aangebrachte stuwmgen of sluizen onge-
i noegzaam , dan haar aantal verdubbeld. -- ls de bestaande g
A bemaling met het ééne stoomwerktztig niet toereikende,
dan twee, drie of meer stoom­molens of pompen, overal
waar noodig, opgesteld. - Kan het toestroomende water
· bezwaarlijk worden afgevoerd op de bestaande boe-
; zems der omliggende polderlanden, dan zelfeen’ nieuwen
boezem aangelegd. - ls daartoe, in het bereids zoo
j ­-­­ .
ij 48) Eene watenopzetting daardoor van één à twee palmen meer in de
ii grachten is mij herhaaldelijk gebleken, een’ opvallend grooten invloed op de
·· ~ stank-vermindering uit te oefenen. - De tijdelijke verbetering in den toe­
stand der stad aan de Z. zijde, in Juli, zal wel gevolg zijn van ’t bijna
dagelijks inlazfeoz van Maaswater ten behoeve der verdroogende buiten­polders
van Delfland.
. 4,
' l