HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 50

JPEG (Deze pagina), 789.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

i 48 r
0I1gGIl0€gZ3II]G D€lG€l{€IllS VOOI` BGIIG l(W6S‘[l€, op welke DCI,
in magna volutsse non sat est. _ _
Nog eens wenseh ik hier enkele, misschien zeer j A
onverstandige Mi) vragen te doen. l D
Kan het water­bezwaar alhier ook in eenig verband
staan met de groote droogmakerijen van deze eeuw? -
· ` Spuide Rhijnland vroeger bij hoogen stand van ’t Haarlem-
mermeer 47) ook gedeeltelijk op Delfland en Schieland?-- ,
Onderhielden voorheen de Hoogheemraadsehappen van 1
deze namen meer onderlinge zamenwerking tot water af- 1
en aanvoer? -­- Wordt door de Waterschapsbesturen tegen-
woordig meer dan vroeger het laag­vvater belang voor den
h0oi­oogst der vlietlanden op den voorgrond gesteld, in _ j
het nadeel van een meer regelmatig hoog-water peil,
voor de gezondheid der steden en de welvaart der schip-
perij niet minder van aanbelang? S ’ W
Wat zou anders, in dezen droogen zomer, verhinderen, A ·
om meer Maas­water in te laten langs bovengenoemde
of andere sluizen? ls ’t alleen, omdat men het zoo
moeijelijk weder kan kwijtraken? 1
Dit kan zeer waar zijn. Door hare plaatselijke gesteld- A
heid toch is ’s Gravenhage voor eene vrije water­cireulatie
46) Schrijver heeft niet alleen de volle overtuiging, van dit ingewikkeld
onderwerp weinig begrip te hebben, maar ook, dat daarover veel dieper t
nagedacht, veel meer overwogen, veel beter verhandeld is, veel grooter
zwarigheden bestaan, dan hem bekend is. j
47) Dit nogtans komt mij zeker voor, dat vóór de droogmakerij van dit j
Meer, in mijne jonge jaren, niet alleen de wateren van ’s Gravenhage en Delft, ij
maar ook die van Leiden en Haarlem oneindig veel zuiverder en frisseher ti
waren, dan ze sedert dien tijd al minder en minder geworden zijn. Ieder die, ·~ ‘
· met Selirijver, van onze water­natu11r houdt, zal dit voor het Spaarne, den
Rliijn, de Schie, onze trekvaarten, enz. moeten getuigenl, wanneer hij daar-
· over insgelijks bij vergelijking kan oordeelen.
i as?