HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 49

JPEG (Deze pagina), 801.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

l ` R _ .
b
__ Dat men het bij dit gewichtige vraagstuk nu toch vooral
E . niet late aankomen op de door sommigen gekoesterde
gg verwachting, van eerstdaags wel zuiver water genoeg te
h zullen bekomen door de meerdere hoeveelheid uit de
drinkwaterleiding aan te voeren. Voor spoel- en spui-
l water zal die aanvoer, in betrekking tot eene voldoende
_ zuivering van riolen en grachten, met de boon in den
brouwketel kunnen worden vergeleken. ’t ls er ook te
" . kostbaar voor, om, op die wijze, te worden verspild.
Om tegen het kloaken­vuil der grachten doelmatig en
met vrucht te kunnen opereeren, zal veel meer water
j noodig wezen, dan dààrdoor ten allen tijd is aan te A
G brengen.
Met lof moet erkend worden, dat men, ook in deze
i richting, hier op verre na niet stil zit of werkeloos is
*j, gebleven. Reeds sedert twee honderd jaren werd en
wordt, met het doel van waterverversching in drooge
R tijden, bij vloed-getij, Maaswater, door de Oranje~sluis
in het Westland , ingelaten. ­- Ruim honderd jaren verleden
heeft REDELIJKHEID sluiswerken aangeprezen en zijn die
sedert op eenige plaatsen, bij andere hulpmiddelen om ‘
j ’t water op te stuwen, aangebracht.-In onzen leeftijdis
· { wijders, in het naburige duin , een stoommolen 45) gesteld, S
i om water uit een’ zijtak van de Loosduinsche vaart op de
j Beek te kunnen brengen. j.
§‘ Desniettemin blijkt het nut­effekt van deze en misschien
vele andere mij niet bekende maatregelen, niet alleen tot
'j water­aanv0er en verversching, maar ook tot het zoo
. i vvenschelijk houden daarvan op een vast peil, nog altijd van
jj 45) Daarvoor stond op de Stedelijke begrooting van .l873 eene som van g
‘ f 2000 uitgetrokken. _
. { Ȥ {