HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 48

JPEG (Deze pagina), 831.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

ï . 5
b
` g 46 .
droegen op aangezicht en hals, om hare fraaije omtrekken _
sterker te doen uitkomen. Een Fransche officier, die
deze dame het hof maakte, vroeg haar: hoe zij het toch tg
" deed, om elken dag hare táches de bectuté zoo juist op `
dezelfde plaatsen aan te brengen? Dit moest haar wel
zeer lastig zijn bij het wasschen. «Wasschen‘? Mijnheer! l
i wasschen‘?>> - kreeg hij ten antwoord, ­- «ik wasch
` mij nooitI» Het slot der geschiedenis was, dat de hof-
maker er genoeg van had en den aftocht blies. De leering l i
V is: wie en wat aanspraak wil maken op schoonheid, moet
schoongemaakt worden op zijn’ tijd; zij geldt niet alleen
voor de organische wezens, maar ook voor de 0nbewerk­ j
tuigde natuur. De toepassing is: of ’s Gravenhage, dat i
«mooije Haagje», wel veel beter gewasschen wordt dan
de belle Poloimise? M). · i
Die vraag is eigenlijk ook niet om er om te laçhen, ’ ,
maar eene gewetensvraag; immers evenzeer als, in den
[ regel, met de schoonheid gezondheid gepaard gaat, zoo
plegen veelal onreinheid en ziekelijke toestanden hand
aan hand te gaan. Nog luider daarom als een onzer
politici geroepen heeft om «meer licht»! weerklinke dan
hier en in vele andere steden en dorpen van ons water- i
land de roepstem om «meer water», om <<beter, om
schooner wat.er»! Men heeft daarop een geboorte-recht; l
het water is evenzeer een erfdeel van onze vaderen, als M
de grond die hunne hand daaraan ontwoekerd heeft. F
ll
44) Voor eenige dagen zag ik eene schippersvrouw zich en haar dochtertje _ l
aangezicht en handen ,,reinigen" uit een emmer ,,wa.ter" uit de Turfhaven j
opgeschept! Trouwens voor het ,,sehoonmaken" der woningen kan men dit j
,,vocht" dagelijks zien bezigen, zelfs ook tot het ,,wasschen" of spoelen ,
van lijf- en beddegoed! `