HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 47

JPEG (Deze pagina), 817.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

i g 45
A te besluiten en meer bepaald over het spoelen en spugen. ,
Schoonmaken toch en baggeren, van riolen en grachten,
_` in en om de stad, zal ­- hoe zorgvuldig ook verricht
j en hoe noodzakelijk om zuiverder en dieper water-reservoirs
l te verkrijgen -­- ontoereikende blijven , zoolang die water- _
jg staat zelf tevens geene radikale verbetering ondergaat. Onze
ij stilstaande , doode wateren moeten in vlietenden , levenden
‘ worden veranderd. Door meer en beter spuijen moet hun D
i <<kwaad>> verdund 43), verdeeld en verwijderd worden.
j _ Dit is tegëïi het waterbederf even voordeelig, als het l`
j chemisme van den bodem tegen de grondvervuiling, als ‘
de planten-respiratie, de atmosferische electriciteit en de
t wind tegen het lueht­bederf. Indien deze natuur-machten
niet tusschen beiden traden, indien vooral de laatste
ons niet zoo dikwijls ter hulpe blies, l’on en verrotit
. oïotutresl
_ Even heilzaam als goed drinkwater voor de mensche-
lijke bewerktuiging is te achten, zoo weldadig werkt een
` A ruime aanvoer van zuiver spoelwater op het organisme E
van den bodem. Beiden behoeven schoon water, zoo van e
binnen als van buiten, wil er van hunne gezondheid, van .
‘ K reinheid, wil er van hunne schoonheid sprake zijn. En
juist voor beiden heerscht bij ons te lande als ’t ware
"eene epidemie van zorgeloosheid; ’t is als bestond hier
, eene erfelijke water-vrees.
_ De bekende anekdote omtrent eene beeldsehoone
t Poolsche Gravin komt daarbij onwillekeurig voor den _
geest. Het was in den tijd, dat vele dames mouches
l 43) Tegen de leer der homoeopathen, dat yeïzeesrniddeierz door verdunning ;
krachtiger werken, staat de stellige ervaring der toxicologen over, dat althans
de doodelijke werking der vergvfteoz dáárdoor vermindertl wordt.
l
" l
ä · ‘ nl