HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 46

JPEG (Deze pagina), 859.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

' Z; , nu 5:t­r‘;·;··¤<•·ze‘v-·:v‘:ë~·:2~rr·::t‘è:'·:ë:vi-·a.v·.»·•x~§·:v·'·§1‘:‘*^‘z==·i‘~­·¢€¤‘n­<¤=«r•·:!v¤·r:I-·ië9»f?X•6;··i<$<·§_¤~ﻤ¤:­ Fre~x¥¥¤i~~¤·­~3•S« I T Jè';4 »ï`F1==`^T`<
l j.
l t - K
j á, .
j` tg
, 4.
# tt v
l "2 44 ·
l jh ‘
; =l .
j Q, gesteld uiterste vervalt en de polders, althans in den ,
j » zomer, soms laat dorsten naar water. _
5 Is dáár wellicht, even als hier `ter stede en elders, de
{ controle op het baggeren wel altijd voldoende ? - Geschiedt
s dáár het schoonmaken soms ins<>‘eli`ks ro forma?-Wordt l
a J
l de Schouw nog wel even gestreng uitgeoefend als in ll
. »
l vroegere jaren? -­ Besteedt men evenveel werkloon voor ’t ·l
(
_;­ ophalen van drrjfvuil en ’t losmaken der vaste water- ‘
planten als toen?-Kan minder zorgvuldig toezicht hier
?,· ook in verband staan met de sedert eenige jaren aan- j .
merkelijk gewijzigde samenstelling der waterschappen, 1
polderbesturen, Hoogheemraden? - Staan de boeren en k
gegadigden daarbij nog wel eenigermate onder den plak, r
r '
g of hebben die het hecht nu zelven in handen gekregen? ­~ j
2 Maken ze, misschien huishoudelijk, hun` eigen hoofde-
l ‘ lijken omslag ten dezen zelven op? ­­ Doen de Hoofden der »
j 4 ingelanden wellicht liever geene bekeuringen, om zelven _
l~ niet te worden beboet? -­ Worden de landlieden , als stem-
; « gerechtigden, soms een weinig, of zelfs een beetje veel,
l " ` z
ti ontzien door belang .... stellenden?
l ’t Zijn maar vragen; doch is daar wat van aan, dan
, j toch nog ééne vraag er bij, -- gevarieerd op die omtrent ‘
l , « de rechters te Berlijn», - t. w.: bestaan er dan bü ons
? ‘ geene onaf/zaakelüke Autoriteiten meer voor deze water-
è ‘ ..
E T schaps- en polderbela-ngea? Dan wordt het hoog tijd, dat ,
g onze voormalige energieke water-geesten worden opgeklopt! _
j En hiermede genaderd tot het voorgenomen einde van l
H mijn onderwerp wensch ik met nog eenige woorden over
g ` het verbeteren van den waterstaat van ’s Gravenhage 42)
ä ,
l :4 42) Zeer lezenswaardig is wat Scmck ook dáárover heeft te boek gesteld,
lj l:. a- p. blz. 51.
2
ïï
lt
pv J
zê l
l ä
l z · r
‘@__j” V rl