HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 45

JPEG (Deze pagina), 810.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

d i 43 . -
worden aan de voorschriften. Die soort van arbeid immers
mag niet anders worden volbracht dan in de vroege en ‘
koele morgen-uren. Ook moest het uitdiepen in het groot `
3 altijd hoofdzakelijk in het nog koude voor- en late na-
jaar worden afgedaan. En dan in korten tijd, dan goed, V
j dan met voldoende krachten.
! Meer baggeren dus, doelmatiger baggeren, meer schoon-
2 maken , oordeelkundiger schoonmaken behoorde niet alleen
J voor de riolen 41), maar ook voor de binnen­grachten
en de sloten vooral te worden in praktijk gebracht. Er
{ moest dan niet worden geploeterd met één praampje te
gelijk, maar desnoods eene vloot van baggerschuiten,
. zoo van gewone als zelfs van st00m­moddermolens, in
‘i i dienst worden gesteld. Er behoorde daarop meer toezicht
G . . te worden gehouden al ware het door ad hoc bezoldigde
` personen, al moest zelfs, nevens den fungerenden en V
_ naar ik vermeld vond volijverigen, «Direkteur der open-
bare reiniging>> alhier, ook een Admiraal van die vloot _
worden benoemd. Misschien zouden de bewoners van i
panden bij moddergrachten en sloten gelegen, in veree-
. niging met de schippers, diens traktement wel willen -
" betalen.
' Wat neemt men verder omtrent het tegengaan van de
‘ · moeras-vorming buiten de stad waar?
j Ook daar schijnt mij het baggeren en schoonmaken,
vooral het op diep houden, zoowel der polder­sloten als
der buiten­boezems, nog minder naar den eisch te ge- i_
schieden. Laat men daar in onzen tijd Gods water minder
vrijelijk over Gods akker loopen dan voorheen, het komt
‘ mij voor, dat men,er tegenwoordig in een tegenover-
41) Zie terug blz. 37. . i
‘ i l
t ” j

‘ l