HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 44

JPEG (Deze pagina), 883.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

( i D i M””M“m*T”"””””’F””ï”`f`”'"*”`”"”`ï"ï"”ï"*“”‘”‘"“""““. " _ · ·f V `·
l
, !
il ‘
Q , . . ‘ 42
zomer-tijd, zelfs ·op ’t midden van de warmste dagen, E
jl hier en daar in een enkel baggerpraampje door een'
j á_ enkelen werkman, een schepje of wat slijk naar boven
l halen; andere malen in een dito schuitje, mede door jl
i Q! een’ enkelen arbeider, als voor den vorm, een handje­vol i
i jl drijfvuil 40) uit den poel opharken. Beiden doen inder-
I daad niet veel meer dan roeren als met een houtje in de
{ . goot. Somtijds, daarentegen, meerbepaald bij de bruggen, =
2 _ wordt het slijk in te sterke mate geroerd, door diep 2
f I geladen vaartuigen, die daar letterlijk in de modder
j blijven steken. Door vereende mannen~kracht daardoor j
, heen gesleurd, laten ze dan een zwart schuimend zogu t
na, buitengewoon rijk aan bellen met geuren. p
Q i . ’t Gaat mij waarlijk, - in het voorbijgaan, ­- bij zulke ­Q '
Q ? dagelijksche tafreelen, niet naar den spreuk: risumtenc- e _
; atis, ctmici! maar vaak denk ik daarbij: lctcrymas lane- ·i
atisl, want, vrij vertaald, ze zgn soms meer geschikt, .
om er bij te huilen, dan er om te lachen. Over die i
onwetende en onmondige toeschouwers, - die niet voor- _
j bijgaan, zoo als ik en een ander, ­- moest met meer
iii liefde worden gewaakt en gezorgd, dat zóó iets niet ­ _
mocht mogen! Het is als ’t ware opzettelijk spot drijven ­
met de gezondheid. Dit <<kwaad» kon zeker worden »
voorkomen; in elk geval kon ’t verboden worden, om ­ .
j op die tijden van den dag te baggeren. Als misschien
is de schippers het op eigen risico laten doen, voor betere
· doorvaart of ligplaatsen, dat ze dan met nadruk gehouden
ll -··-i
40) `t Ware te wenschen, dat die ten minsten het /cr00s nog maar liet g
g liggen; dit doet, door zuurstof-ontwikkeling en ‘mest-ontleding, veel meer
ç. _ goed dan kwaad. Nog wenschelijker ware het, dat de verordezzmg ,,om geen
­ vuil in de openbare wateren te werpen" krachtiger werd gehandhaafd.
il
i
r i
l
ll t ­ -
2%
zjm I