HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 42

JPEG (Deze pagina), 856.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

' .g`§;»~..s.:,?·­.
lt
ll er
i V _
Zoolang geen vast en doelmatig systeem, prima kwa-
j liteit, tot afvoer van het onderaardsche << vuil » in werking
j is getreden, zal ook m. i. vooreerst van het dempen der
j grachten in het groot geene sprake mogen zijn. Mocht
E rechtstreeks nadeelige invloed van het gistende en rottende
grachten-sap daardoor al eenigermate beperkt worden,
j _ ‘ de bodemvervuiling zou er, indirekt, nog door toenemen L
‘ en het << kwaad >> er dus slechts door verplaatst zijn. De
j j oogen zouden het er nog <<roijaler>> door hebben, zooals _ _ _
, L CREME11 zegt, maar de kat zou daardoor nog dieper in _
, den kelder worden gemetseld, dan bereids nu hier en _
j daar het geval schijnt 3*7). {
Daarentegen zal voor dempen op kleinere schaal voors-
hands nog gelegenheid genoeg overblijven voor het tal
van stinkende sloten in en nabij de stad 38). Wordt
daartoe wel altijd duin­zand verkozen? Door `t volstorten
j met bagger- aarde en puin, -­ zooals ik zulks te Amsterdam
hier en daar waarnam, - die het hemelwater minder
­ goed laten doorzijgen dan het zand, wordt de modder-
of moeras-vorming niet-zoo goed tegengewerkt.
Zouden ook vele ondiepe, drassige, stinkende sloten,
die, bij den tegenwoordigen toestand, nog bezwaarlijk
‘ te dempen schijnen, niet meer op diep gehouden en door ¢
ruime duikers in verbinding kunnen worden gesteld met
de naastbijzijnde grootere waterbronnen?
Zonder belangrijke verbetering nogtans van het zuiver-
heids­gehalte dier bronnen zelven, zou door dit duikersplan _ l
zeker niet veel meer te winnen zijn, dan lood om oud ijzer.
Wanneer Schrijver, zoo hierom, als wegens andere
tl ër- e ,
37) Tweede Verslag der Vereeniging alhier, blz. 79.
H 38) Vergelijk blz. 9 en 29 dezer Verhandeling.
iï·
er
SI
iáj