HomeDe strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras-vergift binnen en buiten de residentiePagina 41

JPEG (Deze pagina), 833.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 43.68 MB

"ï*‘ "*""°*~·· _ . •--~u­·¤•¥¥­­­«»Lï­•-­•.·.;­«,m.=­• «:.. ..»,,,·.... ___,__,___,_,;;_;_;_ï_;_;z$_;_;__;,,_,;x£_ï,_ï?____='___`T>" r
l
39
te doen, mag met vertrouwen worden gerekend op het
vernuft onzer ingenieurs, waterbouwkundigen en archi­
- tekten, als op eene niet minder respektabele «grootheid.»
j In afwachting van de dingen, die hier komen zullen,
nl is het evenwel nu reeds hoogst geraden, met den meesten
nadruk de tijdelijke of voorloopige hulpmiddelen, ­-
‘ doch zonder verder scheikundig gemors met A B G- i
procédés, ­- voort te zetten of zelfs uit te breiden, ter r
" afwering van het zeker nog eenigen tijd bestaan blijvende f
, «kwaad>>. Zou daartoe, bij het zorgvuldig uitscbeppen, [
_ _, schoonmaken, desinfekteeren, niet dienstig zijn, vooreerst 4
geene verdere toestemming te verleenen tot het doen j
, uitmonden van nieuw aan te leggen privaten in de reeds
overvulde sloten en riolen, althans zoolang delaatste nog
niet waterdicht en afgesloten zullen zijn? - Zou, bij het
gewone doorspoelen er van, in tijden van langdurige §
droogte, of vooral bij het heerschen van epidemiën, de
l hulp van brandspuiten (elders, misschien ook hier ter
A stede, met voordeel aangewend) -- geene ruimere toe- .
· t passing kunnen vinden? ­- Zou er, thans reeds, inderdaad j
‘ niets aan te doen zijn, om des zomers eenlmeer gelijk- j
matigen hoogeren waterstand in de grachten te verkrijgen, A
zóó dat de open riool­mondingen in den regel niet zóó verre
boven water werden gelaten? - Zou daartoe de boven-
helft der riool­gaten niet zijn af te sluiten? enz. 36). 1
Met de beide vorige vraagstukken staat verder het te ­ j
dezer stede insgelijks nog altijd aan de orde zijnde j
dempmggplcm in een allernaauwst verband. j
l -~· l
in Z 36) Met vrucht zal misschien omtrent deze en andere vragen ook het gevoelen
kunnen worden ingewonnen van de deskundige Commissie der T’ew:mi_qing '
alhier, Afdeeling ,,¢·i0Zeriw_q" , onder het presidium van Dr. ll. C. Kirs.
· l
‘ l
· l